دوباره لیگ، دوباره حق پخش

Iran Varzeshi - - آبیها از اينجا لطمه ميخورند - سعيد زاهديان ‪Saeed Zahedian‬

حق پخش تلویزیونی دوباره از دیروز ســر زبانها افتاد؛ پس از جلسه بینتیجه مسووالن فدراســیون فوتبال و صدا و ســیما، دوباره همان زمزمههای گذشــته در خصوص راه ندادن دوربین تلویزیون به ورزشــگاهها در رسانهها مطرح شد. لیگ ایران به شدت با مشکالت مالی دست به گریبان است و تنها دو راه برای درآمد پیش رو دارد؛ حق پخش تلویزیونی و تبلیغات محیطی ورزشــگاهها! اگرچه تبلیغ روی پیراهن و راههای درآمدزایی دیگری هم برای برخی باشــگاهها – بخصوص پر هواداران – وجود دارد، اما عمده درآمد باشــگاهها باید از همان دو محل اصلی باشد که یکی بالتکلیف اســت و دیگری هم هنوز قرارداد سفت و محکمی برایش وجود ندارد.

اما بحث ما امروز حق پخش تلویزیونی است که از سال 80 با حرفهای شدن باشگاهها، به شــدت فوتبال ایران را سردرگم کرده است. باشگاهها براساس این درآمد، هر سال هزینههای ســنگینی را میپردازند اما ســرانجام صدا و ســیما با کلی ماجرا به مبلغی که فدراســیون و باشــگاهها میخواهند راضی نمیشــود و آنچه را که خودش میخواهد بــر فوتبال تحمیل میکند و باشگاهها ناچار به پذیرش این فضای انحصاری هستند.

فوتبال ایران سالهاســت که با چالش حق پخش دســت و پنجه نرم میکند و هیچگاه نتوانسته راهحل مناســبی برای این مشــکل پیدا کند. تا زمانی که موضوع حق پخش برای باشگاهها به شکلی که در فوتبال حرفهای دنیا مرسوم است، حل نشود، فوتبال ایران نمیتواند بیش از این گامهای موثری بردارد و باید همچنان در این بدهیهای سرسامآور غوطه ور باشد.

این روزها بحث بدهی باشــگاه های ایرانی به یکی از معضالت اصلی ورزش تبدیل شده و اگرچه باشــگاهها با تالش و تقال سعی در کاهش بدهیها و فرار از محرومیتهای بینالمللی دارند، اما تا زمانی که مشــکالت پیش روی فوتبال از ریشه حل نشود و باشگاههای ما در مسیر حرفهای قرار نگیرند، هر سال شاهد همین بحث و جدلها خواهیم بود و با آغاز لیگ مسووالن ورزش و فوتبال باید مدام در راهروهای صدا و ســیما در تردد باشــند تا بخشی از حق واقعی فوتبال را احیا کنند و به حیات روزمره خود ادامه دهند.

اگرچه مدلهایی که در ســالهای اخیر حق پخش به باشــگاهها رســیده، بیشتر حکم مســکن را داشته و درد باشگاهها را درمان نکرده و امســال هم با خبرهایی که از جلسات حق پخش بیرون میآید، به نظر نمیرســد کــه آن اتفاق بزرگ که همــه فوتبالیها انتظارش را میکشــند، رخ دهد و با این رویه، خیلی از اتفاقات در حد رویا باقی خواهد ماند؛ نمونه عینی و بارز آن قهرمانی در آسیا که باشگاههای ایرانی سالهاست با رویای آن فصلها را آغاز میکنند اما در میدان رقابت با باشگاههای حرفهای آســیا بازنده هستند و حتی به فینال میرسند اما از پس غولهای ژاپنی و کرهای که با ســرمایهگذاری و درآمدهای هنگفت پا به عرصه فوتبال گذاشتهاند برنمیآیند. فوتبال در ظاهر حرفهای شده ایران با این وضعیت شاید به این زودی حریف باشــگاههای بزرگ آسیا نشود و قهرمانی در آســیا که باید یک خواسته در دسترس و معمولی باشد، به یک رویای محال تبدیل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.