استعالم دوباره از تشخيص مصلحت براي پرداخت حق پخش

عضو هيات رييسه كميسيون فرهنگی مجلس خبر داد:

Iran Varzeshi - - آبیها از اينجا لطمه ميخورند -

نشست اعضاي کمیســیون فرهنگي مجلس شوراي اســالمي با اعضاي هیات رییســه فدراسیون فوتبال و مســووالن وزارت ورزش و جوانان و روساي باشگاههاي اســتقالل و پرســپولیس با محوریت بررسي مســاله حق پخش تلویزیوني مسابقات فوتبال برگزار شــد. ســیده فاطمه ذوالقدر با اشــاره به اینکه مسووالن صدا و سیما اعتقــاد دارند به دلیــل کمبود اعتبارات و تامین منابع مالــي نميتوانند حق پخش تلویزیوني مســابقات فوتبال را بپردازند، ميگوید: «در این بین مسووالن باشگاههاي ورزشــي نیز بر ضرورت رفع این موضوع تا 31 آگوســت 9( شهریور) تاکید کردند تا براي شرکت در مســابقات با مشکل مواجه نشوند. مسووالن وزارت ورزش و جوانان اذعان کردند که اگر رسانه ملي حق پخش مسابقات را پرداخت نميکند، به دریافت درآمد حاصله از تبلیغاتي که در فواصل هر ســت یا نیمه مســابقات پخش ميشود راضي هستند اما در این راستا به نتیجه نهایي نرسیدیم.» او با بیان اینکه در سال 80 موضوع تعیین تکلیف در خصوص حق پخش تلویزیوني مســابقات فوتبال به مجمع تشــخیص مصلحت نظام ارسال شــده بود، حرفهایش را اینطور ادامه ميدهد: «در پاســخ به این موضوع عنوان شده که حق پخش مسابقات باید از سوي صداوسیما به وزارت ورزش و جوانان پرداخت شود. در جلسه دیروز مقرر شد تا مجددا مساله حق پخش تلویزیوني مســابقات فوتبال از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعالم شود تا معلوم شــود که نظرشــان به قوت خود باقي است یا خیر؛ لذا نتیجه این موضوع در تصمیمگیري نهایي تاثیر مســتقیمي خواهد داشت.» عضو هیأت رییسه کمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اســالمي در ادامه ميگوید: «ادامه فعالیت سامانه هواداري باشگاههاي فوتبال و پخش آن از طریق شبکه سه سیما به منظور کسب درآمد براي باشــگاهها، از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در این جلســه بود، این موضوع در جلسه آینده با حضور نمایندگاني از اداره قوانین و مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي و صدا وسیما بیشتر بررسي خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.