اوكتاويو در انتظار عقد قرارداد

مربي برزيلي ساحلي بازان هنوز قطعي نشده

Iran Varzeshi - - آبیها از اينجا لطمه ميخورند -

مارکو اوکتاویو سرمربي ســابق تیم ملي فوتبال ساحلي در انتظار عقد قرارداد با تیم ملي فوتبال اســت تا به تهران ســفر کند. در حالي که کمیته فني و توسعه فوتســال و فوتبال ساحلي فدراسیون فوتبــال خبر از انتخــاب مارکو اوکتاویــو بهعنوان سرمربي تیم ملي فوتبال ساحلي داده بود، به سرعت اطالعیه دیگري را منتشــر کرد که عنوان کرده بود این انتخاب باید به تصویب هیات رییسه فدراسیون فوتبال برســد. مارکو اوکتاویو بــا تایید اینکه هنوز کارهاي عقد قرارداد، نهایي نشده، اظهار کرد: منتظر ثبت قرارداد با فدراســیون فوتبال هســتم. انشاءا... همه چیز به زودي قطعي ميشــود و من ميتوانم به تهران بیایم. سرمربي سابق تیم ملي فوتبال ساحلي همچنین درباره مذاکراتش با فدراســیون فوتبال و جزییــات این قــرارداد، گفت: باید صبر کنیم تا قرارداد قطعي شــود و فعال نميتوانــم درباره آن صحبت کنــم. چیزي از جزییــات نميدانم. امیدوارم همکاري با فدراسیون فوتبال را به زودي آغاز کنیم. اوکتاویو پیش از این در سالهاي ‪2010 ،2008‬ و 2012 تا 2016 سرمربي ایران بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.