آزادكاران ايران حريفان خود را شناختند

قرعهكشي چهار وزن دوم كشتي جوانان جهان

Iran Varzeshi - - آبیها از اينجا لطمه ميخورند -

مسابقات چهار وزن اول رقابتهاي کشتي آزاد قهرماني جوانان جهان از دیروز (سهشــنبه) به وقت محلي در تامپره فنالند آغاز شــد. در پایان رقابتهاي روز نخســت، قرعهکشــي چهار وزن دوم رقابتها انجام شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند. در وزن 55 کیلوگرم نادر نصــري در دور اول به مصاف کوتابک از قزاقســتان ميرود و در صورت پیروزي بر این کشتيگیر در دور بعد با باقرامیان از لهستان مبارزه خواهد کرد. در وزن 66 کیلوگرم که 25 نفر حضور دارند، امیرحســین حسیني پس از استراحت در دور اول در دور دوم با کایا از ترکیه کشتي ميگیرد و در صورت پیروزي بر این حریف در دور سوم به مصاف برنده کشتيگیران آذربایجان و قرقیزســتان ميرود. در وزن 84 کیلوگــرم احمد بذري در دور نخســت با برادزه از گرجستان کشــتي ميگیرد و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد با برنده کشــتيگیران سوییس و ارمنستان مسابقه ميدهد. در وزن 120 کیلوگرم که 20 نفر به روي باسکول رفتهاند، نعیم حسنزاده پس از استراحت در دور اول در دور دوم به مصاف بریلیوسکي از لهســتان ميرود و در صورت پیروزي بر این حریف در دور بعد با برنده کشتيگیران بلغارستان و ترکیه مبارزه خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.