طلوع آفتاب تابان در اندونزي

ژاپن قهرمان واليبال آسيا شد

Iran Varzeshi - - آبیها از اينجا لطمه ميخورند -

تیــم والیبال ژاپن با پیروزي برابر قزاقســتان بهعنوان قهرماني والیبال آســیا 2017 دست یافت. در دیدار فینال نوزدهمین دوره رقابتهاي والیبال قهرماني آســیا ،2017 تیم ملي ژاپن موفق شــد در یک بازي برتر با نتیجه 3 بر یک تیم قزاقســتان، شگفتيساز مســابقات را شکست دهد و بهعنوان قهرماني والیبال مردان آســیا دست یابد. ســتهاي این بازي با نتایج 25 بر ‪25 31،‬ بــر ‪25 02،‬ بر 27 و 25 بر 23 به ســود چشــم باداميها به پایان رســید. تیم والیبال ژاپن با این قهرماني نهمین مدال طالي تاریخش را در رقابتهاي والیبال آســیا کسب کرد. ژاپن سال قبل هم در تهران و در فینال مقابل تیم ب ایران پیروز شد و به قهرماني رسید. در دیدار رده بندي هم تیم ملــي کره جنوبي در دیدار ردهبندي با نتیجه 3 بر صفر و با نتایج 25 بر 61، 25 بر 21 و 25 بر 13 اندونزي میزبان را شکســت داد و به مدال برنز دست یافــت. تیم ملي ایران هم که با ترکیب تیم زیر 23 ســال و با هدایت خوان ســیچلو در این رقابتها شــرکت کرده بود در پایان بهعنوان پنجمي رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.