جباري و قراب در تمرين استقالل

Iran Varzeshi - - آبیها از اينجا لطمه ميخورند -

تمرین چهارشنبه استقالل دو میهمان ویــژه دارد. طبــق هماهنگــي کادرفنــي اســتقالل، جواد قراب عضــو جدید هیات مدیره و علي جباري پیشکسوت این باشگاه در تمرین آبيها حاضر ميشــوند تا تعامل پیشکســوتان اســتقالل بــا کادرفني تیم نزدیک باشد.

علیرضا منصوریــان در این باره گفت: آقاي قراب هفته گذشــته تولدشــان بود و به همیــن بهانه ما از ایشــان و آقاي علي جبــاري دعوت کردیــم تــا در تمرین ما شرکت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.