ادب مرد به ز دولت اوست!

Iran Varzeshi - - آبیها از اينجا لطمه ميخورند -

در مراســم برترینهاي لیگ شانزدهم که در سالن همایشهاي برج میالد برگزار شــد تیم فوتبال ذوبآهــن بهعنوان تیم اخالق فصل انتخاب شد.

در همیــن ارتبــاط امیــر قلعهنویي ســرمربي تیم ذوبآهن گفت: ادب مرد به ز دولت اوســت. خدا را شــکر ميکنم که هدایت تیمي را بهعهده گرفتم که شاخصه اصلياش اخالق است.

امیــدوارم امانتدار خوبي باشــم و در کنار اخالقمداري نمونه ذوبآهن، به سوي افتخار حرکت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.