ای‌اف‌سی‌به‌تي ‌مهاي‌ايراني‌غرامت‌م ‌يدهد

راي دادگاه داوري ورزش به نفع نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان آسيا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اصرار فدراســيون فوتبال عربستان باعث شــد كنفدراسيون فوتبال آســيا تسليم شود و حكم به بازي نمايندگان اين كشــور مقابل تيمهاي ايراني در كشور ثالث بدهد. اين حكم با شكايت فدراســيون فوتبال ايران همراه شد تا كار به دادگاه عالي حكميت ورزش كشــيده شود.

جلسه دوم اين دادگاه در تاريخ 22 تيرماه به منظور ميانجيگري بين فدراســيون ايران و عربســتان و با حضور نمايندگان و وكالي دو طرف برگزار شــد. در اين جلسه ميانجيگري، عليرضا اســدي دبيركل ســابق به همراه امير صديقي، وكيل حقوقي و يك وكيل سوييسي به نمايندگي از فدراسيون حضور داشتند و در سوي مقابل نيز مسووالن فدراسيون عربستان با وكالي انگليسي در جلسه حضور پيدا كردند. در اين جلسه وكيل كنفدراسيون فوتبال آسيا نيز حضور داشــت. در پايان جلسه مقرر شد تا طبــق ماده 10 قانون دادگاه عالي ورزش مفاد اين جلســه محرمانه باشــد و طرفين از ارائه اطالعات اعم از مفــاد و توضيحات مربوط به آن منع شدند.

از مفاد مورد توافــق اين پرونده محرمانه كه البته تا ديروز فاش نشــده بود ميتوان به اين مورد اصلي اشــاره كرد كــه دادگاه عالي حكميــت ورزش بــراي پرداخــت غرامت به باشگاههاي ايراني به كنفدراسيون فوتبال آسيا فرصت داده است. در جلسه برگزار شده اسدي و همراهانــش از بيعدالتي در حق نمايندگان ايران گفتند و تاكيد كردند كه به باشــگاههاي ايرانــي بايد بابت تحميل ايــن هزينه غرامت پرداخت شــود. گويا يكي از مفاد مورد توافق نيز همين موضوع بوده كه در نهايت مقرر شده كنفدراسيون فوتبال آسيا طبق زمانبندي به باشــگاههاي ايراني غرامت بدهد. هزينههايي بابت ميزباني از تيمهاي عربســتاني در كشور ثالث، رفت و برگشــت، اسكان، تجهيز و اجاره استاديوم، هزينه تأمين امنيت، چاپ پوسترها و بليتهــاي مســابقه ...و از جمله هزينههاي تحميلــي به باشــگاههاي ايراني طي دو فصل گذشته ليگ قهرمانان آسيا بوده است.

در دادگاه داوري ورزش درباره تغيير اين روند و بازگشت به شرايط قبلي صحبت زيادي نشــده اســت. با توجه به زمان باقي مانده تا شروع فصل بعدي ليگ قهرمانان، كنفدراسيون فوتبال آســيا هنوز فرصت زيادي براي بررسي دارد، هرچنــد انتظار ميرود كه فدراســيون فوتبال ايران با ديپلماســي بهتري اين پرونده را دنبال كرده و نسبت به اين موضوع با قدرت بيشتري عمل كند. البته پرونده مناقشه ايران و عربســتان در مراجــع باالتر از فدراســيون فوتبال نيز در دســت بررســي اســت و شايد حساســيتهاي خاص حاكم بر روابط سياسي بين دو كشــور نيز در نتيجه نهايي اين پرونده تأثيرگذار باشد.

البته نتيجه اين پرونده در نحوه برگزاري و ميزباني ديدار پرسپوليس و االهلي عربستان در يك چهارم نهايي ليــگ قهرمانان تأثيري نداشــته و حتي اگر در آينده نزديك هم بين دو كشــور توافق الزم براي ميزبانيها صورت بگيرد، پرسپوليس و االهلي در كشور ثالث كه ميزبان آن نيز از قبل مشخص شده با يكديگر روبهرو ميشوند. محمدرضا ساكت، سرپرست دبير كلي فدراسيون فوتبال پيش از اين درباره اين پرونده اعالم كرده بود كه با دستور دادگاه دو طــرف اجازه صحبت پيرامــون جزييات را ندارند و بايد همگي منتظر اعالم رسمي حكم باشند.

محمدرضا ساكت، سرپرست دبير كلي فدراسيون فوتبال درباره اين پرونده اعالم كرده بود كه با دستور دادگاه دو طرف اجازه صحبت پيرامون جزييات را ندارند و بايد همگي منتظر اعالم رسمي حكم باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.