سلطاني فر: براي حق پخش سیاست برد ـ برد را اجرا ميکنیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسعود سلطانيفر وزير ورزش و جوانان در خصوص برخي مشكالت دو باشگاه استقالل و پرسپوليس اينطور حرف ميزند: «بر اساس قوانيني كه داريم، در ورزش حرفهاي ما نميتوانيم كمك مالي به باشگاهها انجام دهيم. با اين حال اســتنباط ما بر اين اســت كه مديريت اين دو باشگاه نسبت به گذشته نظم پيدا كرده است. اين دو تيم بايد به باشگاه تبديل شوند. قصد ما اين است كه مسائل سرخابيها را با انتخاب مديران باتجربه و باســابقه ورزشي و اقتصادي نظم بدهيم و ساماندهي كنيم. به هر حال ظرفيت كسب درآمد در اين دو باشگاه بيشتر از اين است اما ميبينيم كه آنها در يك سال و نيم گذشته بدون اتكا به كمكهاي دولتي و از طريق حامي مالي هزينههاي خود را تامين كردند.» سلطاني فر اشاره به مشكل اصلي اين دو باشــگاه دارد: «مشــكل اصلي كه استقالل و پرسپوليس با آن دســت و پنجه نرم ميكنند، بدهيهاي آنها اســت كه از ســالهاي گذشــته به جا مانده اســت. بايد به گونهاي ساماندهي شود كه از ظرفيتهاي درآمدزايي اســتفاده كرده و عــالوه بر تامين هزينهها درآمد بيشــتري عايد دو باشــگاه شود.» وزير ورزش و جوانان در خصوص درآمدزايي باشگاهها حرفهايي دارد:«در بحــث درآمدزايــي باشــگاهها هم تبليغات محيطي مهم است و هم حق پخش تلويزيوني. در امر تبليغات محيطي فدراسيون فوتبال خود مسائل را پيگيري ميكند. قطعا با بخش خصوصي و شــركتهاي مختلف صحبت ميشود تا اين مشكل رفع شود. در موضوع حق پخش هم در صحبتي كه با آقاي علي عسگري، رييس صدا و ســيما داشتيم، قرار شد سياست برد- برد را طراحي و اجرا كنيم كه بر ســر كليات توافق كرديم و فقط بايــد در جزييات به توافق برسيم.»

او به حاشــيههايی كــه در چند وقت اخير در فدراســيون فوتبال، از جمله انتخاب دبيركل وجود داشــت، اينطور واكنش نشــان ميدهد: «انتخاب دبيركل فدراسيون جزو مسائل داخلي فدراسيونها است كه بر اســاس اختيارات قانوني تصميم ميگيرند. حقيقتا ما دنبال اين نيستيم كه مهرهاي در فدراســيونها داشته باشــيم. ما سياستهاي كلي را اجرا ميكنيم و ميخواهيم نقش نظارتي خود را داشــته باشيم. اينكه در هر فدراســيون مهرهاي داشته باشيم كه سياستهاي من را اعمال كند، زيبا نيست. البته با هيچ كس در كار شوخي نداريم اما رابطه خوبي با روساي فدراسيونها داريم و اعتماد به همه روسا مشخص است. در بحث فوتبال هم شــما ميبينيد در اين مدت با تعامل منطقي نــه تنها كدورتها را برطرف كردهايم كه با تصميمات اتخاذ شده گمانهزنيها را از بين بردهايم و آرامش را برگرداندهايم.»

وزير ورزش و جوانان اشارهاي به عملكرد برخي روساي فدراسيونها دارد:«برخي فدراســيونهاي ما به خاطر ســوءمديريتي كه در گذشــته داشتند، دچار بدهي و مشكالت مالي هستند. آنها البته گاهی تعهداتي را طوري ايجاد ميكنند كه پيش از آن پيش بيني تامين آن را نكرده بودند. مثل فدراسيون شطرنج كه پيشبينيهاي الزم را انجام ندادند و تعهدي كردند كه همه را دچار مشــكل كرد. در هندبال بدهي ســنگيني داريم. در چند فدراســيون امور غيرقانوني و خارج از روال انجام شده كه بايد به مرور منابع تامين شــود. متاسفانه برخي روسا پيگيريهاي الزم را انجام نميدهند و اين براي برخي فدراسيونها معضل شده است. با وجود اين با تعامل بايد اين مسائل را رفع كنيم.»

ســلطاني فــر حرفهايــي درباره مطالبــات مــردم از دولتمردان دارد:«اعتقاد و باور من اين اســت شــرايطي كه در 4 ســال گذشته بر كشــور حاكم بود باعث شــد تا مردم خواستار اســتمرار شرايط شوند و هدف ما اين اســت مردمي كه اينطور حماســي به صحنه آمدند بايد از همه توان و ظرفيت مديريت بهــره ببرند. بايد همه توان و ظرفيت خود را بــه كار بگيريم تا به مطالبات مردم پاســخ مثبــت بدهيم. اين مردم از ورزش هــم مطالبات زيادي دارند كه بايد جوابگوي آنها باشــيم.» او درباره آينده كارياش در اين وزارتخانه معتقد است:«اگر رييسجمهوری بنده را بهعنوان وزير پيشــنهادي به مجلس معرفــي كند و راي اعتماد بياورم، درباره مســائل مختلف از جمله معاونان وزارتخانه بحث و بررسي ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.