تصمیم باشگاهها و فدراسیون فوتبال برای پخش نشدن مسابقات

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دور دوم جلسه فوتبالیها و نمايندگان وزارت ورزش باشــگاههای اســتقالل و پرســپوليس و نمايندگان مجلس شورای اسالمی كه به منظور روشن شدن تكليف حق پخش انجام شد باز هم بینتيجه ماند.

در دور دوم ايــن جلســه اختالفات باز هم بيشــتر و بيشــتر بود زيرا اينبار نمايندگان مجلس شــورای اسالمی اتحاد فدراسيون فوتبال و باشگاهها را منسجمتر ديده و چانهزنیهای بسيار زيادی از سوی نمايندگان فوتبالی حاضر در جلســه برای گرفتن حق پخش صورت گرفت.

در اين جلســه طرفين نقطهنظرات خــود را بارها و بارها بيــان كردند اما باز هم نشســت بینتيجه ماند و مقرر شــد هفته آينده نيز مجددا جلســهای تشكيل و مجلس شورای اسالمی در اين خصوص تصميم بگيرد.

نكته قابل توجه در اين نشست اين بود كــه فوتبالیها اعــالم كردند با توجه به پرداخت نشــدن حق پخش تلويزيونی هيچ عالقهای بــه پخش بازیهای فوتبال از طريق صداوســيما ندارند و نمايندگان مردم در مجلس بايد تصميم جدی در اين خصوص اتخــاذ كنند، در غير اين صورت اجازه پخش مسابقات را نخواهند داد.

نشســت ســه جانبــه مســووالن تلويزيون، فوتبال و نمايندگان مجلس در دور اول هم به نتيجه نرسيده بود.

با اين اوصاف بايد منتظر ماند و ديد آيا تصميم باشــگاه ها بــرای اجازه ندادن پخش مســابقات به هفتــه دوم رقابتها میرســد و يا اينكه برای اينكار باشگاهها تا مشخص شدن وضعيت همچنان تحمل خواهند كرد، البته به نظر می رســد برای اين كار بايد همراهی فدراسيون فوتبال هم در كنار باشگاهها باشد كه به نظر میرسد با ادامه اين روند جلســه جداگانهای بين باشگاهها و مســووالن فدراسيون فوتبال برای تصميم گيری نهايی برگزار شود. هر چند آنچه كه تا كنون اتفاق افتاده نشــان داده كه مقاومت باشــگاه ها و فدراسيون فوتبال زياد نبوده و باز هم تســليم پخش مسابقات خواهند شد.

سال گذشته نيز فدراسيون فوتبال در اقدامــی به ظاهر محكم از ورود دوربينها به ورزشــگاهها جلوگيری كرد، اما خيلی زود ايــن موضوع حل و فصل شــد و در حقيقت دوباره سر باشگاه ها و فوتبال بی كاله ماند. ظاهرا اين روند هر ساله در حال تكرار اســت و اين باشــگاههای پرطرفدار مثل استقالل و پرسپوليس هستند كه در چنين شرايطی از حق مسلم خود بهره ای نمی برند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.