ساکت:امیدوارم مسائل اقتصادي باشگاهها براي همیشه حل شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دومين جلســه ميان نمايندگان سه گانه باشگاههاي فوتبال، نمايندگان مجلس و نمايندگان صدا و سيما باز هم بي نتيجه به پايان رسيد تا همچنان درآمد مهم و اصلي باشــگاههاي فوتبال وضعيت نامشــخصي داشــته باشد. فوتبال ايران در فصل جاري بيش از هر زمان ديگري به اضافه شــدن منابع درآمدي نياز دارد؛ تيم ملي در ســال منتهي به جام جهاني ميتواند تدارك بهتري براي شــاگردان كیروش فراهم كند و پرسپوليســيها نيز به درآمد بيشتر براي پرداخت بدهيهاي خود به ويژه در پرونده ژوزه نياز دارند.

با وجود اين جلســه دوم براي رسيدگي به اين موضوع باز هم بي نتيجه به پايان رســيد. تنها نكته اميدوار كننده براي فوتباليها در اين جلسه اتحاد نمايندگان باشگاههاي حاضر براي دريافت اين موضوع و مطرح شدن راههاي جانشين اســت كه ميتواند بخشي از مشــكالت اهالي فوتبال را حل كند. محمدرضا ســاكت در اين باره ميگويد: «در ادامه جلساتي كه با نمايندگان عزيزمان در مجلس شوراي اسالمي برگزار شد، نشست بسيار مهمي با حضور معاون وزير ورزش و جوانان، رييس فدراسيون فوتبال، مديران صدا و سيما، مسووالن فدراســيون فوتبال و ســازمان ليگ و نمايندگان باشگاهها درباره موضوع حق پخش برگزار شــد. اميدوارم اين حضور به يك سرانجام روشن برســد تا گره كور حق پخش و حقوق باشگاهها و مسائل اقتصادي باشگاهها براي هميشــه حل و فصل شود و تهديد يك آگوســت را براي باشگاهها به فرصت خوبي تبديل كند.» برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني

پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:45 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.