حقیقي و تیمش يك قدم تا سقوط

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم فوتبال اسكيلســتونا ديشــب در چارچــوب هفته هفدهم ليگ برتر ســوئد موسوم به آلسونسكان با نتيجه 2 بر يك به تيم باالنشين جورگاردن باخت تا همچنان با 7 امتياز قعرنشــين باشد و يك گام ديگر به ســقوط نزديك شــود. عليرضا حقيقي دروازهبــان ايراني تيم اسكيلســتونا در اين مسابقه هم مانند ســه ديدار قبلي به طور كامل در زمين حضور داشــت و نتوانســت مانع از شكست تيمش شود. او در اين بازي و در دقيقه 91 از داور مســابقه كارت زرد گرفــت. عليرضا در اين 4 مســابقه نمايش بدي نداشــته اما هنوز موفق به ثبت كلين شيت هم نشده اســت. او تالش ميكند تا دوبــاره پيراهن تيم ملــي را بر تن كند اما در اين تيم نه چندان قدرتمند كار بســيار دشــواري پيش روي گلر تيم ملي در جام جهاني 2014 اســت. هر چه قدر كه او در سوئد كار دشــواري براي ثبت كلين شيت دارد عليرضا بيرانوند به راحتي با بهرهگيري از تيمــي قدرتمند و خــط دفاعي پوالدين يكي بعد از ديگري كلينشــيتها را ثبت و آمــارش را بهتر ميكند. بايد ديد در نهايت حقيقي ميتوانــد به تيم ملي بازگردد و در آستانه جام جهاني يك بار ديگر مورد توجه كــیروش قرار گيرد. البتــه اين را هم بايد اضافه كرد كه در جام جهاني گذشــته نيز برخيها معتقد بودند كه دروازهبانان بهتري از حقيقي براي حضور در جام جهاني بودند اما كیروش ترجيــح داد از او بهعنوان گلر اول تيم ملي بهره بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.