فرصتاستثناييانصاريفرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هواداران تيم المپياكوس از روز گذشته راهي ورزشگاه كارايسكاكي شهر آتن شدند تــا بليتهاي ديــدار با پارتيــزان بلگراد را خريداري كنند.

حضور انبوه هواداران و صفوف فشرده و چند اليه آنها جهت خريد بليتها بازتاب گســتردهاي در رســانههاي ورزشي يونان داشــت. تيم فوتبال المپياكــوس يونان در بازي رفت مرحلــه مقدماتي ليگ قهرمانان اروپا، پارتيــزان بلگراد را با نتيجه 3 بر يك شكست داده و از شانس زيادي براي صعود به مرحله بعدي اين رقابتها برخوردار است از همين رو طرفداران اين تيم براي حضور در جشــن صعود به مرحله نهايي پلي آف چمپيونزليگ اقدام به خريد زودهنگام بليت گرفتند.

كريــم انصاريفرد، مليپــوش ايراني در بــازي رفت همــراه المپياكوســيها به صربســتان رفت اما جايي در فهرســت 18 نفره نداشت. انتظار ميرود اين مهاجم براي بازي برگشــت روي نيمكت ذخيرهها باشد تا براي دقايقي هم شــده بــه ميدان برود. گرچــه دو مهاجم ديگر و رقبــاي او براي قــرار گرفتن در تركيب اصلي در بازي رفت گلزنــي كردند تا كار براي كريم ســختتر از هميشــه شــود، با اين وجود انصاريفرد نشــان داده كه از كمترين فرصتها به نحو مطلوبي بهره ميگيرد و ميتواند جاي خود را در تركيــب باز كند. اين ســيل هواداران فرصت خوبي براي خودنمايي انصاريفرد و همتيميهايش خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.