آزمون - التزيو باز هم کلید میخورد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سردار آزمون از جمله اهداف بزرگ نقل و انتقاالتي التزيو در تابســتان 2017 محسوب ميشود. بازيكني كه باشگاه مشهور شهر رم حاضر به ارائه پيشــنهادي 18 تا 20 ميليــون يورويي براي خريد او به باشــگاه روبين شــد امــا مذاكرات فشــرده طرفين طی مدت 3 هفته به توافقي نرســيد. حتي روزنامــه كوريره دلو اسپورت كه يكي از حاميان رسانهاي باشگاههاي مطرح شــهر رم محسوب ميشود در گزارشهــاي كامــل و مفصل از اين پروسه تمامي داليل و مشكالت پيرامون اين انتقال را بررسي كرد و در نهايت از خريد سردار و انتقال قرضي او به ورونا به دليل پر بودن ســهميه غير اروپايي باشــگاه در فهرســت بازيكنان خبر داد. پيرو اين گزارش اما سايت

‪L LAZIO‬ SIAMO در گزارشــي از حل شدن مشكل ورود نام مهاجم 22 ساله ايراني به فهرست باشگاه التزيو تا چند هفتــه ديگر خبر داده و مينويسد: «با تالشهاي صــورت گرفته از ســوي نمايندگان بيانكوچلســتي كايسيدو مهاجم اكوادوري و جديد التزيــو با توجه به ازدواج با همسر اسپانيايي خود تا چنــد هفته ديگر گذرنامــه اروپايــياش را دريافــت خواهــد كرد، به همين خاطر ســران باشگاه ايتاليايــي همچنان پيگير توافق با كازانيها و سردار آزمــون هســتند و قصد دارند تا هفته آينده بســته پيشــنهادي جديــدی را براي جلب رضايت طرفين به روســيه ارســال كنند، بســتهاي كه نشان ميدهد التزيو با فــروش كيتابالده مهاجــم آفريقايي خود به يوونتوس سركيسه را براي جذب ســردار حسابي شل كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.