حق پخش همچنان چالش جدي فدراسیون فوتبال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

طــي ســالهاي اخيــر چالش بين فدراســيون فوتبال كشــورمان و صدا و سيما بر ســر حق پخش بازيها، هر روز ابعــاد جديدي پيدا كــرده و بارها جلساتي براي برطرف كردن اين معضل و حل موضوع حق پخش برگزار شــده است اما تا كنون هيچ نتيجهاي نداشته و اعتراضــات مكرر فدراســيون فوتبال هم به جايی نرســيده اســت، هر چند مســووالن صدا و ســيما هــم موضوع قابل قبول و قابل طرحي در جلســات عنوان ميكنند و حاضر به پذيرش اين موضوع و دادن حق پخش به فدراسيون فوتبال نيســتند اما طوالني شــدن اين موضوع و البته بيتفاوتي صدا و ســيما به اعتراضات فدراســيون فوتبال، باعث نشــده فدراســيون فوتبال از پيگيري اين موضوع دلسرد شــود و از خير اين موضوع بگــذرد. با توجه بــه اينكه در فوتبال حرفهاي دنيا، دريافت حق پخش تلويزيونــي يكي از منابــع درآمد اصلي فوتبال به شــمار ميرود، فدراسيونيها باز هم موضوع حق پخش را در دســتور كار خــود دارند و در تالش هســتند با توجه به شروع بازيهاي ليگ برتر، اين مساله را مجددا پيگيري كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.