برنامه‌ويژه‌ سرمربي‌حريف‌ پرسپوليس‌براي‌ ۶‌بازيكن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سرمربي تيم فوتبال االهلي عربستان به 6 بازيكن تيمش اجازه استراحت نداد.

تيم فوتبال االهلي عربستان در حالي يكشنبه شــب از اتريش به جده بازگشت كه «سرگي ربروف» ســرمربي االهلي به بازيكنانش تا روز چهارشــنبه مرخصي و استراحت داد.

بــا اين حال ربروف بــراي 6 بازيكن االهلي برنامه ويــژهاي در نظر گرفت و به آنهــا اجازه نداد كه بــه مرخصي بروند. بر اين اساس تيسير الجاسم كاپيتان االهلي، ابوابوانا مدافع نيجريهاي و محمد العويس در كنــار علي االســمري، ايمن الخليف و حمدان الشــمراني ســه بازيكن تيم اميد االهلي كه كمتر از ســاير بازيكنان االهلي در اردوي آمادهســازي اتريــش حضــور داشتند، تمرينات اختصاصي انجام دادند. اين در حالي اســت كه االهلي عربســتان مذاكره با برايان رويز هافبك كاستاريكايي را هم نهايي كــرده و احتماال اين بازيكن بهعنوان ششمين بازيكن خارجي به جمع ســاير نفرات االهلي اضافه خواهد شــد. االهلي حريف پرســپوليس در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آســيا است. ديــدار رفت اين دو تيــم روز 31 مرداد و ديدار برگشــت 21 شهريور برگزار خواهد شد. اين تيم با جديت و با جذب بازيكنان مورد نيازش در تالش اســت هر چه بهتر خود را براي رويارويی با پرسپوليس آماده كند. اردوي آمادگي االهلي در اتريش هم يكــي از برنامههاي اصلي ايــن تيم براي هماهنگ كردن بازيكنانش بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.