بلیت 900 هزار توماني براي بازي اوستنده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

باشــگاه بلژيكي در اولين ميزباني اروپايــي تاريــخ باشــگاه، بليتهاي گرانقيمتي براي طرفداران خود جهت ورود بــه ورزشــگاه در نظــر گرفت. اوســتنده بلژيــك در تاريــخ فعاليت خود هرگــز تجربه حضور در بازيهاي اروپايي را نداشت از همين رو طرفداران ايــن تيم بعد از دريافــت مجوز حضور در پلــي آف يوروليــگ در تب و تاب تجربه اوليــن ميزباني خود از تيمهاي مطرح اروپا در ســواحل جنوبي بلژيك هســتند، تجربهاي كه براي چشــيدن طعــم آن بايد هزينــه گزافي پرداخت كنند. بنا به اعالم سايت رسمي باشگاه اوستنده، طرفداران اين تيم براي ورود به ورزشگاه براي تماشاي بازي برگشت با المپيك مارســي بايد رقمي بين 60 تا 225 يورو(042 تا 900 هزار تومان) برحسب جايگاهي كه انتخاب ميكنند، بپردازند تا بليت تهيه كنند. اوســتنده در بازي رفت با نتيجه 4 بر2 شكســت خورد و حاال براي برپايي جشن صعود نياز به برتري بــا اختالف دو گل دارد كه همين موضــوع كار را براي رامين رضاييــان و يارانــش دشــوار ميكند. رضاييان در بازي رفت توانســت بازي بسيار خوبي را مقابل حريف به نمايش بگذارد امــا در رقابتهاي ليگ بلژيك اشــتباه مرگبار او باعث شد تا تيمش بازنده از زمين خارج شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.