ششمین پیروزي پیاپي قطبي در چین

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

افشــين قطبي به همراه تيم اوربرايت موفق شــد به ششــمين پيروزي پياپي در ليگ دسته اول چين دست پيدا كند.

از بازيهاي هفته بيســتم ليگ دسته اول چين تيم اوربرايت پس از پنج پيروزي پياپي به ديدار تيم داليان ترانسندنس رفت و در نهايت موفق شــد با پيروزي 3 بر يك به ركورد شكست ناپذيري خود ادامه دهد.

ياران افشين قطبي با پيروزي در اين بازي موفق شــدند خود را هم امتياز با تيم دوم جــدول رده بندي كننــد اما به دليل تفاضــل گل پايينتر در رده ســوم جدول رده بنــدي حضور پيدا كردنــد. با توجه به حساســيت جدول رده بندي ليگ دســته اول چين رقابت بين تيمهاي باالي جدولي تنگاتنگ اســت و به همين دليــل امتياز تيمهاي دوم تا پنجم جدول رده بندي 37 و 36 امتياز است.

حساسيت اين رقابتها به دليل تعداد تيمهاي صعود كننده به ليگ حرفهاي چين اســت، تنها دو تيم از ليگ دسته اول چين راهي ليگ حرفهاي خواهند شــد و در حال حاضر تيم داليــان ييفانگ با 44 امتياز در صدر جــدول حضور دارد. افشــين قطبي بــا كارنامه خوبي كه در ليــگ برتر فوتبال كشورمان داشت، به ليگهاي ژاپن و چين راه يافت اما او هنوز نتوانسته موفقيت جدي در اين ليگها به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.