حقانيت‌ ايران‌ ثابت‌شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

از ابتدا هم معلوم بود كه حق با ايران است و تحريک عربستانیها باعث حكم كنفدراسيون فوتبال آسيا و بازی نمايندگان دو كشور در زمين بیطرف شده. با شكايت ايران به دادگاه حكميت ورزش ،)CAS( سرانجام رای اين پرونده اعالم شد تا مشخص شود حق با ايران بوده و ایافسی با اشتباهی بزرگ تيمهای ايرانی را از ميزبانی محروم كرده است. اين حكم نشان میدهد كه ادعای عربستانیها مبنی بر نبود امنيت در ورزشگاههای ايران از ابتدا جوسازی و سياسی كاری بوده و حاال بايد كنفدراسيون فوتبال آسيا تاوان اشتباهش را بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.