هميشه دوست، هميشه استاد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی - محمد قراگزلو ‪Mohammad Gharagozlou‬

چلنگر ميگويد: «در همه ادوار حضورم در تيم ملي مادامي كه يحيي و برانكو حضور داشتند اوج تفاهم را ميديدم و رابطه ايدهآلي بين آنها برقرار بود. در واقع يحيي بهعنوان كاپيتان دوم يك وزنه داخل زمين بود و حالت محوريت داشت. در رفتار بيرون از زمين او هم چيزي جز آرامش نديدم.»

بعــد از يك فصــل غيبت، يحيی گل محمدي بهعنــوان يكي از مربيان پرسپوليســي ليگ برتر به صندلي داغ مربيگري برگشــته و در ســختترين روزهاي تراكتورســازي طي هفت ســال گذشــته ميخواهد نقش يك ســوپرمن البته از نــوع كم حرف و بي ســر و صدايش را ايفا كنــد. گل محمدي يك پرسپوليســي اســت و حتما تقابل با پرســپوليس بــراي او و هــواداران اين تيم يــك رويارويي ويژه خواهد بــود كه در احساســيترين حالت به تشــويقهاي داخل ورزشــگاه و دســت تكان دادنهاي اين مربي در ازاي تشــكر از هواداران ختم ميشــود اما جدا از اين، آنچه بازي عصر پنجشنبه را بــراي يحيي ويژهتر ميكند مصاف با مردي اســت كه چندين ســال در تيم ملي شــاگردياش را كرده و همواره به چشــم يك مربي بــه او نگاه ميكند.

تقابــل يحيــي گل محمــدي برانكو ايوانكوويــچ دوئل باشخصيتهاســت. دوئلي از جنس آنتي هياهو و كامال دوســتانه. البته كــه همــه فوتباليها و طرفــداران دو تيم به حساســيتهاي مســابقات تراكتورســازي و پرســپوليس طي فصول اخير واقفند و از دل اين مســابقه هم ميشــود كلي ماجرا بيرون كشــيد و بــه آن پرداخت امــا از همين حاال ميتوانيــم اطمينان بدهيم بيــن مربيان دو تيم حتي يك حاشــيه كوچــك هم به وجود نخواهد آمد و اين مصــاف به نوعي پاكترين دوئل نيمكتهــاي ليگ برتري در طول فصل جاري است.

از اين جنس دوئلها البته برانكو طي دو سه فصل گذشته هم داشته؛ با حسين فركي و همين يحيي گل محمدي. نكته اينجاست كه ايوانكوويچ در دوئلهاي قبلي به برانكو نباخته و مقابل استاد كم نياورده اما هم پروفسور بعد از شكستها حاشــيهاي براي شاگرد سابقش ايجاد نكرده هم گل محمدي بعد از برد بزرگ تيمش با مربي ســابق درست مثل استاد ۰1 سال قبلش برخورد كرده است.

تقابل يحيــي با برانكو بــراي هر دو نفر يادآور خاطراتي شــيرين و گــوارا خواهد بود؛ خاطراتي از جنس قهرماني بوســان يا سومي جام ملتهــاي چين. البته كه جــام جهاني آلمان و فرياد برانكــو بعد از گل يحيي مقابل مكزيك، چهره اين مدافع آرام و خونســرد را بيشتر جلوي چشــم پروفسور خواهد آورد اما ارتباط بين اين دو مربي بيشتر از باورهاي فني ايوانكوويــچ به گل محمــدي در همان دوران استاد و شاگردي است.

رضا چلنگــر مترجم و يار همــراه برانكو طي ســالهاي گذشته از اين ارتباط ميگويد: «اين دو نفر همواره رابطهای بسيار خوب توام با تفاهم داشــتند. يحيي هميشه مقابل برانكو ســراپا گوش بود و اجــراي فرمان ميكرد. در واقع هر كاري برانكو از او ميخواست بي چون و چرا انجام ميداد.»

چلنگر ادامــه ميدهد: «در برخي دورهها ناجي بداوي، حســين كعبي يا رحمان رضايي هــم بودند كه برانكو روي آنهــا كنترل كامل داشــت، درســت مثل يحيي كه همواره طبق دســتور عمل ميكرد و هيچ وقت پا را فراتر از موقعيتی كه داشت، نميگذاشت.»

مترجم مربيان كروات كه از سال ۰۸31 به بعد حضوري گســترده روي نيمكت تيم ملي و برخي باشگاهها داشــته با اشاره به خصوصيات فني يحيي ميگويد: «از نظر شــخصيتي يحيي عمال كاپيتان دوم تيم ملي بود. او رابطه بســيار خوب و حســنهاي با برانكو داشــت. اين رابطه خوب هم از شــخصيت گل محمدي ميآمد. او آمــوزگار و معلم زبان بود و بــغ برانكو به زبان انگليسي صحبت ميكرد يا از طريق من ارتباط داشــت. يحيي فرد تحصيلكرده و با شعوري بود كه هيچ چلنجي با برانكو نداشت و هميشه با او همكاري ميكرد.»

شــايد خيلي ســخت باشــد اما ميشــود لحظهاي را پيدا كرد كه احتماال برانكو از دست گل محمدي عصباني شده و هنوز آن خاطره تلخ را به ياد دارد. از آن پنالتي چيپ حرف ميزنيم كه باعث شــد تيم ملي در عين شايســتگي از رسيدن به فينال جام ملتهاي 4۰۰۲ باز بماند و مغلوب چين شود.

چلنگر البته ميگويد: «دقيقا خاطرم نيست اما برانكو هيچ برخورد بدي با او نداشت. ميگفت اين تصميم يحيي بوده و متاســفانه موفق نشده در آن لحظه تصميمش را درســت عملي كند. درســت مثل مبعلي كه خيلي محكم ضربه زد اما توپ او هم گل نشد. مطمئنا يحيي و مبعلي نميخواستند عمدا گل نزنند.»

بــاور كنيد هر چقدر تالش كنيم از دل اين رابطه صميمي اســتاد – شــاگردي هيچ نكته منفي بيرون نميآيد چرا كــه چلنگر ميگويد: «در همــه ادوار حضورم در تيم ملي مادامي كه يحيــي و برانكو حضور داشــتند اوج تفاهم را ميديدم و رابطه ايدهآلي بين آنها برقرار بود. در واقع يحيي بهعنوان كاپيتان دوم يك وزنه داخل زميــن بود و حالت محوريت داشــت. در رفتار بيرون از زمين او هم چيزي جز آرامش نديدم.»

ارتباط فوقالعــاده صميمانه و عالي اين دو نفر البته از باور فنــي برانكو به يحيي به عنوان ســتون خط دفاعي تيم ملي هم ناشي ميشد. چلنگر ميگويد: «هر وقت گل محمدي سالم و آمــاده بود در تركيب اصلي بازي ميكرد. يحيي در بازي ۲بر۲ مقابل عربستان مصدوم شد و در آن بازي عجيب با بحرين غايب بود كه هزينهاش را هم متحمل شديم.»

برانكــو كه بعــد از جام جهانــي از ايران و فوتبالش جدا شــده بود بعد از قريب به 9 سال برگشت و در قامت ســرمربي پرسپوليس مربي جواني را بهعنــوان رهبر فني ذوبآهن اصفهان پيــش روي خــودش ديد. در تقابــل اول ليگ برتريشان و در يك مســابقه جنجالي با نقش آفريني عليرضا فغاني برانكو قافيه را باخت. بعد از آن و در يــك مســابقه جنجالي ديگر در جام حذفي اين بار يدا... جهانبازي نقش ويژهاي ايفا كرد تا برانكو به دســت يحيــي از اين جام كنار گذاشته شود. ايوانكوويچ در تقابل برگشت جام حذفي هم چند دقيقــه كم آورد و بازي برده را با تســاوي عوض كرد. برانكو فصل قبل فرصت شكست همكار و شاگرد سابقش حسين فركي و علي دايي را به دســت آورد و با تيم قدرتمندش ركوردهاي منفي مقابل آنها را شكست اما حاال و براي تقابل چهارم با يحيي فرصت ويژهاي براي پاك كردن شكستهاي قبلي دارد.

فارغ از شــرايط دو تيم و نتيجه مســابقه پنجشــنبه آنچه بين برانكو و گل محمدي حتي بهعنوان دو مربي و دو رقيب طي اين دو سال و نيم وجود داشته مثل دوران حضورشان در تيم ملي كامال زالل و دوستانه است.

رضا چلنگــر ميگويد: «ايــن دو نفر هيچ مشــكلي با هم نداشــتند و خارج از چارچوب مســابقات حتي چندين بار برانكــو از نظرات و مشــاورههاي يحيي استفاده كرد يا در خصوص بازي تداركاتــي با او حرف زد. درباره مســائل فنــي ديگري هم با هم حرف زدند كه نميتوانم جزيياتش را بگويم. آنها حتي ســال گذشته هم ديدارهايي با يكديگر داشــتند البته نه از طريق من.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.