كامیابي نیا: همه نگران رای ژوزه هستیم

شنیدهام اسامي بهترينها نیم ساعت قبل از مراسم تغییر كرده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

قرار بــود كمال كاميابي نيا بعــد از 13 هفته به مياديــن برگردد اما ايــن اتفاق خيلي زودتر رخ داد و حاال او آماده اســت. البته در حال حاضر صحبــت از حضور او در تركيب اصلي اســت اما خــودش گفته بعد از بازي با تراكتورســازي صددرصد آماده ميشــود. كاميابي نيا كه به خاطر تمديد قراردادش كلي خبرســاز شد در گفت و گوي اخيرش باز هم از مسائل مالي و مشكالت پرسپوليس گله كرده است:

بازي كردن ربيع خواه در پســت هافبك دفاعي:محســن بازيكن خوب و تاثيرگذاري اســت. زماني كه من مصدوم بودم محسن ربيع خواه به تشخيص برانكو در پســت هافبك دفاعي بازي كرد كه فكر ميكنم عملكرد خوبي نيز داشت.

مراسم بهترينهاي فوتبال:جشن خوبي برگزار نشد. من ميگويم كه اگر قرار است چنين مراسمهايي برگزار شود بهتر است جشن باشكوهي برگزار كنند كه وقتي يكــي، دو مربي خارجي به اين مراسم ميآيند در كشور خودشان از آن تعريف كنند. خيلي از بازيكنان ليگ ميتوانســتند در انتخابها باشــند مثل وحيد اميري كه لياقت حضور در جمع بهترينها را داشــت. سه، چهار بازيكن ديگر هم ميتوانســتند در اين تيم قرار بگيرنــد اما من فكــر ميكنم با توجــه به تيم خوبي كه داشــتيم در همه پســتها بازيكنان پرسپوليس ميتوانســتند جزو بهترينها باشند اما با اين حال درباره پســت خودم بايد بگويم كه انتخاب اميد ابراهيمــي را بهعنوان بهترين هافبك به او تبريــك ميگويم. نكتهاي هم كه ميخواهم به آن اشــاره كنم اين است كه شــنيدهام نيم ساعت قبل از آغاز مراســم، برخي از اسامي تغيير كرده اســت. البته اميدوارم اين مسالهاي كه من شنيدهام درست نباشد اما اگر اين گونه باشد بايد به حال برگزاري چنين مراسمي تاسف خورد.

مطالبات مالي: باشــگاه پرسپوليس نسبت به ســالهاي قبل عملكرد خوبي در پرداختهاي خود داشــته است. در ســالهاي قبل شايد بازيكنان نهايتــا ۰6 تا ۵6 درصد قراردادشــان را ميگرفتند اما پارســال، باشــگاه با عملكرد خوبي كه مديريت داشــت و كمك حامي مالي توانست بخش زيادي از مطالبــات بازيكنان را پرداخت كند اما نكته قابل ذكر اين اســت كه وقتي قرار بود با شــش، هفت بازيكن طراز اول تيم، قــرارداد ببندند گفتند كه ما ســقف قرارداد داريم و نميتوانيم قرارداد ســنگين امضا كنيم اما در قرارداد شما آپشنهايي را قرار ميدهيم تا مبلغ قراردادتان بهتر شود. البته آپشن به اين معني نيســت كه حتما شما آن مبلغ را خواهيد گرفت. به طور مثال اگر قهرمان ميشــديم درصدي به قراردادمان اضافه ميشد و برخي از بازيكنان هم آپشــنهاي گوناگون ديگري در قراردادشان بود. در پايان فصل وقتي يك حســاب و كتاب سرانگشــتي انجام داديم ديديم كه برخي از بازيكنان ۰4 يا ۰۵ درصد از باشگاه طلبكار هستند. با توجه به فصل خوبي كه به پايان برديم و قهرمان شــديم، انتظار داشتيم باشــگاه در همان پايان فصل يا نهايتا پيش از شــروع ليگ، مطالبات بازيكنان را با آنها تســويه كند اما به هر حال آقاي طاهري هم در باشــگاه زحمت ميكشند و با وجود اين زحمت نتوانستند اين كار را انجام دهند. بايد قبول كنيم كه باشگاه ما بدهيهاي زيادي به بازيكنان و مربيان خارجي دارد و مديران قبلي نتوانســتند اين پروندهها را ببندند. فكر ميكنم طي سالهاي اخير، باشگاه ۷ تا ۸ ميليارد تومان بابت بدهي بازيكنان خارجــي خود پرداخت كرده اما حرف من اين اســت كه با توجه به اينكه در حال حاضر، در شــرايط حساســي قرار داريم بهتر است همه كمك كنند تا بازيكنان فعلي شــرايط بهتري داشته باشــند. بازيكنان سرمايههاي اين تيم هستند و بايد مطالباتشان پرداخت شود.

استرس راي مانوئل ژوزه: واقعا در تيم استرس وجود دارد. همه نگران اين پرونده هستند. اميدوارم كه با كمك هواداران و البته كمك وزارت ورزش و جوانان و شخص وزير، پول مانوئل ژوزه فراهم شود و باشگاه آن را پرداخت كند. اميدوارم وزير ورزش و جوانان نگاه ويژهاي به اين باشگاه مردمي داشته باشد و كمك كنند تا از طريق دولت، پول مانوئل فراهم شود تا باشگاه آن را پرداخت كند و با محروميتها يا جرايم خاصي مواجه نشود.

رد كردن پيشــنهاد قطري: واقعا نميتوانســتم دور از پدر و مادرم زندگــي كنم. آنها هــم ميگفتند كه در ايران بمانم. جالب اســت بدانيد هر بازيكني كه قرارداد جديدي ميبندد يا قراردادش را تمديد ميكند ۰۲ تا ۵۲ درصد را همان ابتدا دريافت ميكند اما من قراردادم را به امضا رساندم بدون اينكه حتي هزار تومان پول بگيرم چون واقعا دلم با پرسپوليس بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.