بازيكنان محروم استقالل در هر ردهاي محروم هستند

اعتراض ماليم مربي امیدهاي پرسپولیس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

در خبرها آمده بود عليرضا منصوريان براي بــازي امروز اميدهاي اســتقالل و پرسپوليس مهدي قائدي و اميد نورافكن را در اختيار تيم اميد گذاشــته تا در اين بازي حساس بين تيمهاي سوم و چهارم جدول همراه تيم استقالل باشند. منوچهر عبدا... نژاد ســرمربي اميد پرسپوليس در اين مورد ميگويد:« خوشــحال ميشويم كه حريف مان با تمــام قوا مقابل ما قرار بگيرد و مطمئنا اين بازي با نفرات بهتر با كيفيتتر خواهد شد اما تا آنجا كه ميدانم بازيكنان محروم شــده توسط فدراسيون در هر ردهاي محروم هســتند مگر اينكه محروميت شان لغو شــده باشد.» عبدا... نــژاد ادامه ميدهد: «مطمئنــا با حضور نفرات سرشــناستر انگيــزه بازيكنان در اين بازي باالتر ميرود و ما هم دوســت داريم اســتقالل از تمام ظرفيتهايش در اين بازي اســتفاده كند اما بايد وضعيت محروميت اين بازيكنان مشــخص شود.» سرمربي تيم اميد پرسپوليس كه تيمش بعد از ســه برد پياپي هفتــه قبل چهار گل از پيــكان خورد از اين شكســت بد صحبــت ميكند:«با دو تا اوت دســتي افتاديــم عقــب و تا آمديــم خودمان را پيدا كنيم عصبي شــديم. نبايد اينجوري ميباختيم امــا پيكان هم تيم خوبي بود. آنها قهرمان ســال قبل بودنــد و تقويت هم شــدهاند. فكر ميكنم اينكه از چمن مصنوعي به چمن طبيعي رفته بوديم هم در كيفيت بازيمان تاثير منفي داشت. با اين حال دنبال توجيه نيستيم و در بازي برگشت جبران ميكنيم.» عبدا... نژاد در پاسخ به اينكه آيا از نفرات حاضر در تيم بزرگساالن استفاده ميكند يا نه ميگويد: «ما 6 نفر را در تمرين بزرگســاالن داريم كه بايد ديد آقاي برانكو چند نفرشــان را در اختيارمــان ميگذارند. احمد بهاروند، احســان حســيني، سعيد حســينپور و محمد امين اسدي كه بازيكنان خودمان بودهاند و درويش وند و طاهرخاني هم با فضاي پايهها غريبه نيستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.