40 هفته كمك هواداري تا بستن پرونده ژوزه!

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هنــوز نميدانيم ميــزان كمكهاي قبلي هواداري به باشگاه پرسپوليس چقدر بــود و در چه راهي صرف شــد اما در فاز دوم اين طرح فعال و طي هشت روز ۷61 ميليارد تومان جمع شده و اينگونه به نظر ميرســد كه باشگاه پرسپوليس براي حل معضل مالي اش در بستن پرونده شاكيان خارجي از اين راه كامال اميدوار است.

دفعه قبل باشگاه پرسپوليس فقط دو بار مبلغ جمع آوري شده را اعالم كرد اما طي سه روز گذشــته هر روز مبلغ جديد از طرف ســايت باشــگاه اعالم ميشود تا هواداران را براي اهداي كمكهاي بيشتر ترغيب و تشويق كند.

آخريــن رقم اعالم شــده مربوط به روز دوشنبه اســت و اگر تصور كنيم اين عدد امروز از مرز ۰۰۲ ميليون تومان هم گذشته پرسپوليس براي رفع خطر پرونده ژوزه و دســتيارانش به حدود۸/۷ ميليارد ديگــر نياز دارد. در اين ميــان ۲ ميليارد تومان مربوط به دســتياران مربي پرتغالي بايد تا دو هفته ديگر پرداخت شود و براي ايــن معضل ۸/1 ميليــارد تومان كمبود وجود دارد.

با اين حــال طبق آنچه تا االن پيش رفته و پولهايي كه كمك شده اگر تصور كنيم هواداران پرســپوليس هفتهاي ۰۰۲ ميليون تومان به باشــگاه محبوب شــان كمك كننــد، 9 هفته ديگــر زمان الزم اســت تا رقم مربوط به دســتياران ژوزه فراهم شــود، در حالي كــه اين مهلت دو هفتهاي است. همچنين براي بستن كامل پرونده ژوزه فقط از راه كمكهاي هواداري باشگاه نيازمند جمع آوري اين كمكها در طول ۰4 هفته(حدود ۰1 ماه) - آن هم در شرايطي كه ميل به كمك مثل هفته اول نزد هواداران وجود داشته باشد – خواهد بود كه عمال چنين چيزي نشدني است.

با اين حســاب باشــگاه پرسپوليس بايد دنبــال منبع بودجه ديگري باشــد. مثال اينكه دو ، ســه هدايتــي و امثالهم را راضــي به كمــك كنــد و از هر كدام رقمي ميلياردي طلب كند كه بعيد است ايــن راه هم بــه نتيجــهاي بينجامد چرا كه دوســتداران متمول پرســپوليس كه سرآمدشان حسين هدايتي است از اينكه بارها خــرج اين باشــگاه كردهاند و هيچ منفعتي برايشان نداشت به كلي پشيمان شــدهاند و حتي اگر كاله شان اين طرف بيفتد سمت باشگاه پرسپوليس نميروند.

اخيرا حاال به صــورت خودجوش يا فرمايشــي از برخي بازيكنان پرسپوليس ميشنويم كه دولت براي حل اين معضل ژوزه كمــك كند اما اين كار هم نشــدني به نظر ميرســد چون هم به لحاظ قانوني غير ممكن است و حتي اگر به صورت غير مســتقيم هم صورت گيرد مورد اعتراض استقالل و ساير باشگاهها خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.