عابدزاده:بايدهمپرسپولیسبیشترينجايزههارابگیرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

احمدرضا عابدزاده بيشــك هنوز هم جــزو محبوبترينهاي فوتبــال ايران به حســاب ميآيد. او غير از پرسپوليســيها طرفــداران ديگري هــم دارد و با اينكه كم مصاحبــه ميكنــد اما در هر جــاي ايران با اســتقبال عجيب مردم مواجه ميشــود. چند روز پيش احمدرضا در ميان استقبال پرشور مردم ســنندج وارد اين شهر شد. او كه به دعوت اســتاندار و شهردار به سنندج ســفر كرده بود حسابي از سوي مردم مورد اســتقبال قرار گرفت اما نكته جالب ســفر احمدرضا به ســنندج هيجان زدگي عوامل برنامه تلويزيوني شــبكه استاني كردستان بود كــه از حضور عابــدزاده در اين برنامه حسابي شگفت زده شــده بودند. به طوري كه صداي عوامل پشــت صحنــه به داخل استوديو منتقل ميشد. عابدزاده در روز آخر كه قصد بازگشت به تهران را داشت با ايتام ديدار كرد. جشن بهترينهاي فوتبال ايران را عابدزاده در ســنندج ديــده بود و بعد از ديدن اين برنامه از اينكه پرسپوليسيها باز هم اكثر جوايز را درو كردند خوشحال بود. احمدرضا در اين باره گفت: «پرســپوليس بيشــك بهترين تيم ايران اســت و وقتي بهترين نتايج را ميگيرد بايد هم در جشن بهترينها اكثر جوايز را به خودش اختصاص دهد.» عقاب آسيا درخصوص پرسپوليس و طارمي هم به اين تك جمله اكتفا ميكند: «پرســپوليس و طارمي راحت ميتوانند در آسيا قهرمان شده و كام هواداران را شيرين كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.