پاناديچ: امیدوارم روند گل نخوردنها ادامه داشته باشد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عليرضــا بيرانونــد يــادش رفــت در مراســم بهترينها به صــورت ويژه از ايگور پاناديــچ تقدير كنــد اما ســهم او از تمام كلينشــيتهاي فصل قبل و امســال كم نبوده. پاناديچ درباره شروع فصل بدون گل خورده ميگويــد: «دروازهبانهاي آماده و خوبي داريم كه آنها از هر نظر در شــرايط خوبي به سر ميبرند. بيرانوند در حال حاضر بهترين دروازهبان ايران اســت. اميدوارم كه اين روند كلين شــيت ادامه داشته باشد تا بتوانيم از اين نظر خوب عمل كرده باشيم.»

ايگور رمز موفقيت شاگردانش را اينطور فاش ميكند: «وقتي شما هدفتان را بدانيد و بر اين موضوع اشــراف داشــته باشيد كه براي چه چيــزي برنامه ريزي كنيد، تالش ميكنيد تا به بهترين نحو تمرينهایتان را براي رسيدن به هدفتان برنامه ريزي كنيد و برنامههايتــان را در همان راســتا پيش ببريد.»

مربي گلرهاي پرسپوليس درباره بازي پنجشــنبه تيمش ميگويــد: «تراكتور تيم خوبي است كه هميشه جزو تيمهاي مدعي بــوده. اين تيم بازيكنــان خوبي دارد اما ما هم هدفمان در هر مســابقه پيروزي است و ميخواهيم ســه امتياز اين مسابقه را هم كسب كنيم.»

و اين هــم حــرف پاياني كــه ديگر كليشهاي شــده: «پرسپوليس بايد در چند جبهه بجنگد و ميدانيم كه فصل ســختي را پيش رو داريم اما براي همه مســابقات و موفقيت در همه بازيها آمادهايم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.