پدر بازيكن جوان پرسپوليس قصد خودسوزي داشت

داستان عجیب گرفتن رضايتنامه از باشگاه پیكان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

دو روز قبــل در خبرهــا آمــده بــود پيــكان رضايتنامه مهاجــم جوان پرســپوليس را باالخــره صــادر كرد اما ظاهرا پشت اين مســاله داستان عجيب و غريبي وجود دارد. شــايد باوركردني نباشــد اما پدر محمد امين اسدي براي دريافــت رضايتنامه او بارها به باشــگاه پيكان مراجعه كــرده و بعد از اينكه هر بار نااميــد از اين ماجرا ميشــود، اقدام به بردن يــك باك 4 ليتــري بنزين به محل اين باشــگاه كرده و تهديد ميكند در صورتــي كــه رضايتنامــه فرزندش صادر نشود خودســوزي خواهد كرد! به دنبال ايــن اتفاق مســووالن پيكان هم بــراي جلوگيــري از هرگونــه حادثهاي كوتــاه آمــده و رضايتنامــه او را صادر ميكنند. محمدامين اســدی ميگويد: «رضايتنامهام صادر شده و از روز گذشته نيز بدون مشــكل در تمرين پرسپوليس حاضر شدهام و كارت بازي را نيز دريافت كردهام.» اين مهاجم كه با مدل موهايش بين جوانهاي تيم انگشــتنما شده در واكنش بــه اينكه ماجراي خودســوزي صحــت دارد يا نه ميگويد:« مســووالن پيكان خيلي اذيتم كردند و پدرم مجبور شــد اين كار را كند. هــر كاري كرديم قبول نميكردند رضايتنامهام را بدهند و پدرم مجبور به اين تهديد شــد!» اسدي درباره اينكه اگــر در نهايت پيكان با اين خواســته موافقت نميكــرد نيز پدرش تصميــم خــود را قطعي ميكــرد يا نه ميگويد:«واقعا نميدانــم ولي مطمئنم او بهعنوان پدرم هر كاري براي موفقيتم ميكنــد و اميدوارم بتوانــم با عملكردم جواب محبتهايش را بدهم. مســووالن پيكان خيلي در حقم بدي كردند و اصال از پيكان خوشــم نميآيد. آنجا آقاي گل شدم اما اين رفتار را با من داشتند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.