استراتژي تكراري رويانیان؛ تعلل كردند، بدهي سنگین شد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

متاســفانه از زمان حضور رويانيان در باشــگاه پرســپوليس موارد مبهم بسياري باقــي مانده كه اميــد مــيرود او با مدل خودش هم كه شده گامي در جهت شفاف سازي آنها بردارد. با اين حال وقتي صحبت اين ميشود كه بيشــتر حكمهاي جاري و مراجعــه كنندگان طلبكار به باشــگاه ، به زمان او مربــوط ميشــود، همچنان روي حرف خود ايستاده و ميگويد بيتوجهي به پيشنهادهای راهبردي او موجب خسارتها شده اســت. رويانيان در خصوص سه برابر شدن طلب علي دايي ميگويد: «علي دايي تنها ۰۰3 ميليون از باشگاه طلب داشت اما اينقــدر دربارهاش تعلــل كردند و مالياتش را ندادند تا اكنون به اين مبلغ رســيدند.» ســردار درباره اعالم حكم مربيان پرتغالي و مانوئل ژوزه هم نميخواهد حرف بزند و تنها ميگويد:«اين مطالبات هم چهار سال از آن گذشته و ميشد بهتر در موردش به نتيجه رســيد.» رويانيان در پايان دربــاره اينكه قراردادهــاي زمان او به يكــي از بزرگترين چالشهاي اين باشگاه تبديل شده كه براي از بين بردن شائبهها نياز به شاهد است هم حرف قانع كنندهاي نميزند: «قراردادها هم هيچ مشكلي نداشــته و فكر ميكنيد االن قرارداد بهتري ثبت ميكنند؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.