تغییرات تركیب پرسپولیس در تبريز؛ منشا بله، كمال شايد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پرسپوليس در شــرايطي روز پنجشنبه بــه مصاف تراكتورســازي خواهــد رفت كه گفته شــده برانكو در نظر دارد دو تغيير در تركيب تيمش نســبت به بازي بــا فوالد به وجود بياورد. نخســتين تغيير در نظر گرفته شده از سوي برانكو اجباري است چرا كه علي عليپور با دريافــت كارت قرمز در ديدار قبل اجــازه همراهي تيمــش در تبريز را ندارد. با توجه به اين قضيه گادوين منشا جاي او را در خط حمله سرخپوشــان خواهد گرفت. طبق نوشته سايتهاي فوتبالي ديگر تغيير مدنظر برانكو در خط مياني است. جايي كه محسن ربيعخواه با وجود اينكه عملكرد خوبي در دو بــازي اخير تيمش مقابل نفت تهران و فوالد داشــته بايد جاي خود را به كمال كاميابينيا بدهد. گفته ميشود موقعيت متزلزل كاميابي نيا در تيم ملي باعث شــده تا برانكو براي باال بردن شانس دعوت مجدد از اين بازيكن او را در تركيب اصلي قرار دهد اما از طرفي وقتي خود كمال ميگويد بعد از بازي تراكتورسازي صددرصد آماده ميشــوم يعني اينكه او روي اين بازي هم حســاب نكرده اســت و باز هم نيمكت نشين خواهد بود. از تمرينهای اخير پرسپوليس پيداست كه برانكو تغيير ديگري را در تركيب تيمش نخواهد داشت مگر اينكه اتفاق خاصي رخ دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.