توقع باال از زوج منشا - طارمي؛هر دو گل بزنید!

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

به احتمــال زياد در بــازي عصر پنجشــنبه مقابل تراكتورســازي براي نخســتين بار زوج طارمي – منشا در خط حمله پرســپوليس شكل خواهد گرفت.

دو مهاجمي كه روی هم رفته ۰3 گل در فصل گذشته به ثمر رساندند و از هر دو نفر توقع گلزني باالســت. هر چند پرســپوليس خارج از خانه بازی ميكنــد، تراكتورســازي تيم كوچكي نيســت، وضعيت هماهنگــي و بدني بازيكنان پرسپوليس هنوز آرماني نشده و از همه مهمتر شرايط بدني و فيزيكي منشا و طارمي بخصوص نفر دوم تا حد ايدهآل فاصله دارد اما به نظر ميرســد از هــر دو نفر به يك اندازه توقع گلزني وجود داشــته باشــد. طارمي دو فصل آقاي گل بوده و دنبال تكرار اين عنوان است و منشــا بهعنوان بهترين مهاجم خارجي فصل قبل پرسپوليسي شده و حداقل بايد همان كيفيت حضورش در پيكان را نشــان دهد. با اين حال هنوز ترديدهايــي جدي در ايــن خصوص وجود دارد كه آيا اين دو مهاجم گلزن و فعــال ناآماده ميتواننــد زوج مكمل خوبي برای همديگر باشــند يا نه. اين مســاله وقتي نگران كننده ميشود كه بدانيم هر دو بــراي اثبات خود دنبال گل اول هستند و شايد كار تركيبي را فراموش كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.