باشگاه پرسپولیس متخصص نفروختن بازيكنان در نقل و انتقاالت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

از فهرســت ۵ نفره خروجيهاي پرســپوليس تنها حامــد آقايي و رضا كرمالچعب توانستهاند با تيمي قرارداد ببندند اما شهاب كرمي، سامان نريمان جهان و محمدامين آرام طبع كماكان و در آستانه هفته دوم مسابقات ليگ برتر بدون تيم هســتند. نكته قابل ذكر در اينجا اين اســت كه باشگاه پرسپوليس كه يــك فصــل روي ايــن بازيكنان ســرمايه گذاري كرده هيچ واكنشــي در رابطه با فــروش بازيكنانش ندارد. نگاهي به عملكرد باشــگاه پرسپوليس در فصلهاي گذشــته نيــز بيانگر اين حقيقت اســت كه اين تيم متخصص عــدم فــروش بازيكن در بــازار نقل و انتقاالت اســت. نمونههاي بســياري ميتوان نام برد كه پرسپوليس در پايان فصــل و در عين بي تفاوتــي تنها آنها را مازاد اعالم كــرده درحالي در ازاي سرمايه گذاري كه انجام داده ميتواند از انتقال آنها ســود ببرد. پرســپوليس در تمام اين ســالها يك باشگاه مصرف كننــده صرف بوده و حتــي از فروش بازيكنان جــوان ردههاي پايهاش عاجز بوده است. موضوع قابل توجه ديگر اين است كه بازيكناني چون نريمان جهان، كرمي و آرام طبع باتوجه به ســابقه و تجربهاي كــه دارند هنــوز و درحالي كه يك هفته از ليگ برتر هم گذشــته نتوانستهاند با تيمي قرارداد ببندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.