طعنهغیرمستقیمذوالفقارنسببهمديرانپرسپولیس

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بيژن ذوالفقار نسب از جمله پيشكسوتاني است كه نگاهي منطقي به ادامه كار پرسپوليس در ليــگ قهرمانان آســيا دارد: «بــه نظرم كار پرســپوليس در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا سخت اســت و آنها نياز به حضور چند بازيكن بينالمللي دارند. شــبيه به آنچــه در تيمهاي باشــگاهي حــوزه خليج فــارس رخ ميدهد و آنها در حال جذب چنين بازيكناني هســتند تا نتيجه بگيرند.» مشاور وزير ورزش درباره نحوه كمكهاي مردمي هواداران پرســپوليس براي حل بدهيهاي اين باشگاه هم صحبت ميكند: «قصد دخالت در چنين فرآيندي را ندارم و تنها ميتوانم بگويم ظرفيت تيمهايي نظير استقالل و پرسپوليس خيلي بيشتر از اينهاست. نيازهاي مالــي را از راهكارهاي به مراتب بهتري ميتوان برطرف كرد.» ذوالفقارنسب كه شايعه حضورش در هيات مديره جديد باشــگاه پرسپوليس هم به گوش ميرســد در اين باره سكوت ميكند: «اجازه دهيد وزارت ورزش و جوانان در اين باره اطالع رساني كند. من هم مثل شما و هواداران پرسپوليس منتظرم تا اســامي را اعالم كنند.» مدافع سابق پرســپوليس ميگويد اين تيم باز هم مدعي قهرماني است: «فكر ميكنم اگر براي پرسپوليس مشكلي پيش نيايد اين تيم ميتواند از عنــوان قهرماني خود در ليگ برتر دفاع كند. بــه نظرم حضور بازيكناني نظير منشــا در كنار طارمي نه تنها اختاللي ايجاد نخواهد كرد بلكه ميتواند اين تيم را به اوج برساند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.