امروز شهرآورد امیدها

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عصر امروز و در هفته پنجم از رقابتهاي قهرمانــي اميدهــا دو تيــم پرســپوليس و اســتقالل به مصاف هم خواهنــد رفت. اين بازي از ســاعت ۷1 در ورزشــگاه شهيدان اســماعيلي و به ميزباني پرسپوليس برگزار ميشــود. پرسپوليس از 4 بازي قبلي خود 9 امتياز گرفته و در رده ســوم است و استقالل ۷ امتيازي در رده چهارم حضور دارد. همين مســاله و البته كريهاي هميشگي اين بازي را به شدت حساس كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.