نوجوانانحريفتداركاتي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تيــم ملي نوجوانان ايــران خود را براي حضور در جــام جهاني ۷1۰۲ هندوســتان آماده ميكنــد. تيم نوجوانان قرار اســت از ۷1 مرداد اردوي جديد خود را براي كســب آمادگي آغاز كند. به همين خاطر شــاگردان عبــاس چمنيان قرار اســت در اين اردو يك بازي دوستانه با پرسپوليس برگزار كنند. اين مسابقه بعد از بازي روز 19 مرداد پرسپوليس مقابــل نفت تهران در هفته ســوم ليگ برتر برگزار خواهد شــد. همچنين رايزنيها براي بــازي نوجوانان با پيكان هم انجام شــده كه هنوز اين بازي قطعي نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.