كمكها به 167 میلیون رسید

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

باشــگاه پرســپوليس اعالم كرد رقم كمكهــاي مالي هواداران ايــن تيم تا روز دوشنبه به رقم يك ميليارد و 3۷6 ميليون و ۵۲۲ هزار و 916 ريال رســيده است. اين باشــگاه پرطرفدار كشورمان بيش از هشت ميليــارد به مربيــان و بازيكنــان خارجي پيشين خود بدهكار است و از اينرو اميدوار به كمكهاي مردمي اســت تا بتواند بخش عمدهاي از اين پول را فراهم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.