امروز پرواز ساعت 16

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

سرخپوشــان پرســپوليس آخريــن تمرين پيــش از بازي با تراكتورســازي را امروز از ساعت ۰1 صبح در ورزشگاه شهيد كاظمي انجام خواهنــد داد. بازيكنان ناهار را در مجموعه صرف خواهند كرد و پس از استراحت براي پرواز ساعت 16 تبريز راهي فرودگاه مهرآباد خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.