شكست يا پيروزي؟

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشــي- كار نماينده ايران در رقابتهاي واليبال مردان آســيا تمام شد. ايــن رقابتها كه از دوم مرداد آغاز شــده بود، روز گذشته به پايان رسيد و تيم ايران توانســت در روز پاياني با شكســت دوباره چين روي ســكوي پنجمي ايــن رقابتها قرار بگيرد. چين كه در مرحله دوم شكست ســنگين 3 بر صفر را به تيم ايران تحميل كرده بــود اما در بازي ديــروز پس از برد در ســت اول، حــرف زيادي بــراي گفتن برابر ايران نداشــت. چينيهــا كه لوزانوي آرژانتيني را روي نيمكت خود داشتند، در بازي ديروز 3 بر يك بازنده شدند تا عنوان پنجمي را به ايران بدهند و خودشان روي سكوي ششم بايستند.

پنجمي؛ شكست یا پيروزي

در روند بررســي نتيجه تيم ايران در ايــن رقابت ها، ظاهــر كار پنجمي واليبال ايران در اين رقابت هاســت. بــا اين حال باطن اين ماجرا، حضور تيم زير 23 ســال ايران در اين رقابت هاســت. مــا به نوعي پيــش از آغاز ايــن رقابت هــا، پيروز اين ميدان بوديم. حتي بــدون جامي كه هيچ ارزشــي ندارد و نخواهد داشت. همين كه اين تصميم را گرفتيم به جاي فرســتادن بازيكنــان درجه دوم و تاريخ گذشــته در غالب تيم ب، تيم زير 23 ســالمان را راهي اين رقابتها كنيم خودش برد بزرگي بود. حاال اينكه توانستيم در اين رقابتها پنجم شــويم و چين را با لوزانو ببريم و استراليا را شكســت دهيم، برد مازاد و خوشــحالي مضاعفي براي ماست.

شاگردان سيچلو را بازيكناني تشكيل ميدادند كه اغلب از تيم جوانان خارج شده بودنــد و در راه روند فراموشــي و رخوتي بودنــد كه اكثر بازيكنان پــس از خروج از جوانان با آن دســت و پنجه نرم ميكنند. با اين حال تيمي كه دســت ســيچلو داده شد و ميدان مهم قهرماني آسيا به آن داده شد، بازيكني مثل اسماعيل نژاد را برجسته كرده كه چشم كوالكوويچ را گرفته و از آن در صحبتهايش نام ميبرد. اين يعني يك برد ديگر براي اين تيم.

حاال اگر با لشــگري از بازيكنان سي ســاله ميرفتيم و نقره، برنــز و حتي طال ميگرفتيم، هيچ كدام از اين بردها عايدمان نميشد. ميشد چيزي شبيه به نقرهاي كه در دوره گذشــته با امثــال حمزه زريني و رحمان داودي در آزادي گرفتيم و تنها در آمار و صفحات ويكي پديا به درد ميخورد.

تيم زير 23 ســال ايــران اگرچه در اين رقابتها پاســور اصلي خود يعني جواد كريمــي خوش آتيه را در اختيار نداشــت اما توانست با نمايشــي قابل قبول، عنوان پنجمي مردان آســيا را كسب كند. با اين حال شايد تنها نقطه تاريك اين تيم باخت ناباورانــه بــه اندونزي باشــد. اندونزي كه اگرچه امتياز ميزباني داشت اما واقعا در حد و اندازه تيم جوانان يا حتي نوجوانان ايران هم نبود و نيست. با اين حال ما بازي دو بر صفر برده را به راحتي به آنها واگذار كرديم و ايــن يعني پيكان اصلي اتهام به ســمت سيچلويي است كه نتوانست تيم جوانش را در چنين شرايطي مديريت كند و از شرايط سوار به بازي، به پياده و بازنده برسد.

سيچلو: به خاطر پيشرفت به این تيم افتخار ميكنم

ســرمربي تيم ملــي واليبــال اميد ايران ميگويد تكــرار ميكنم كه بايد به تيم اميد ايران افتخــار كرد، چون روز به روز پيشــرفت ميكند. خوان سيچلو پس از پيروزي ســه بر يك برابر چين و كسب عنوان پنجمي آســيا در مــورد مهمترين دستاورد اين مســابقات اينطور اظهارنظر كرد: «نكات زيادي از اين مســابقات ياد گرفتيــم. بازي اولي كه با چين داشــتيم بسيار تحت فشار قرار گرفتيم و نتوانستيم به چيزي كه ميخواســتيم دســت پيدا كنيــم. در آن بــازي اشــتباهات زيادي داشــتيم و نتيجه را از دســت داديم. روز بعد اشــتباهات مان را اصــالح كرديم و عملكرد خوبي برابر اســتراليا داشتيم.» او ادامه داد: «پــس از آن با اندونزي روبهرو شديم كه درس بســيار بزرگي براي تيم داشت. تيم اندونزي را دستكم گرفتيم و به همين دليل اعالم كردم كه مقصر اصلي آن شكســت من هســتم، چون نتوانسته بودم بازيكنان را متوجه كنم كه حريف را دستكم نگيرند. بحث برد و باخت نيست؛ اگر به بازي ژاپن و اندونزي هم نگاه كنيد، ميبينيد كه بازي بســيار نزديكي داشتند و اختالف آنها خيلي كم بود.» ســرمربي تيم اميد ايران بــه دليل باخت تيم ايران برابر اندونزي و دست كم گرفتن اين تيم نيز اشــاره كرد: «بحثي كــه من در مورد دســتكم گرفتن حريف مطرح ميكنم، اين است كه بازيكنان تمام توان خود را به كار نميگيرند و اين اتفاق در بازي پنجم

– ششــمي هم رخ داد. بعد از ســت اول من عصباني شدم اما خدا را شكر ميكنم به بازي برگشــتيم و پيروز شــديم. تكرار ميكنم كه بايد به ايــن تيم افتخار كرد. تمام نفرات اين تيم تحت فشــار تمرين و براي پيشرفت روز به روز تالش كردند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.