حدادي ميتواند تيم را مديريت كند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم ملي بســكتبال با ابراز رضايت از وضعيت مليپوشــان ميگويد با آمادگي كامل راهي كاپ آســيا ميشويم. مهران حاتمي درباره شرايط تيم ملي پيش از اعــزام به كاپ آســيا توضيح ميدهد: « برنامههاي خيلي خوبي در چين داشــتيم، بازيكنــان واقعــا خــوب بودنــد و زحمت كشيدند. الزم بود اين فشار را تحمل كنيم تا با آمادگي كامل راهي لبنان شويم.»

ســرمربي تيم ملــي بســكتبال ادامه ميدهد: «ما عالوه بر مســابقه تمريناتمان را هــم ادامــه ميداديم. روز مســابقه يك جلســه تمرين صبح داشــتيم و آن را قطع نميكرديم. تمام تالشــمان بــر اين بود كه تيم به مرز ايدهآل برسد و بتوانيم با بهترين شــرايط نفرات را بــه لبنان اعــزام كنيم. مســابقات خوبي هم داشتيم كه به آمادگي تيم كمك كرد.» او درباره مســابقات اطلس و چهار جانبه چين نيز ميگويد: « مسابقات اطلس مســابقات خيلي خوبي است. حضور تيمهــاي اروپايي در اين مســابقات كالس بســيار با كيفيتي براي بازيكنان ما ميشود و تيم ميتواند نوع ديگري از مسابقات را نيز تجربه كند. مسابقات چهار جانبه هم سطح بســيار خوبي داشــت و بازيكنــان عملكرد بسيار مناسبي برابر حريفان بخصوص آمريكا داشــتند. ما اين بازي را در كوارتر ســوم و چهارم برگردانديم كه حاصل عملكرد بسيار خوب مان بود. » سرمربي تيم ملي بسكتبال همچنيــن ميگويد: « مليپوشــان روند رو به رشــدي داشــتند و بازي به بــازي بهتر ميشــدند. ما در طول مسابقات سه بازي را در وقت اضافه به پيروزي رسيديم كه نشان داد چقدر بازيكنــان ما از نظر روحي رواني، انگيزشي و فيزيكي آمادگي بااليي داشتند.» حاتمي درباره ادامــه برنامههاي تيم ملي و اضافه شــدن بازيكنان ديگــر نيز ميگويد: «من قبال بــا حدادي صحبت كردهام و او از شرايط خوبي برخوردار است و اميدواريم كه به تيم اضافه شــود. ديگر بازيكنان هم وارد اردو ميشــوند و ما در آخر فهرســت نهايي را مشــخص ميكنيم. يكي دو تغيير در تيم خواهيم داشــت. » او درباره حضور حدادي در تيم نيز ميگويد: « حامد بازيكن بســيار خوبي اســت و حضــورش در تيم يك وزنه محســوب ميشــود. نكته اصلي حامد اين است كه ميتواند بازيكنان و تيم را مديريت كنــد و قطعا اين موضوع خيلــي براي ما با اهميت است.» سرمربي تيم ملي بسكتبال از ارزيابياش از حريفان آسيايي ميگويد: «در اردوهايي كه داشتيم حريفانمان را به خوبي بررسي كرديم. فيلم بازيهاي تيم ملي اميد در جام ويليامز جونــز را گرفتهايم و آنها را آناليــز خواهيم كرد تا با شــناخت كامل به لبنان برويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.