نفرزاده باالخره به ورامين رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فرهاد نفــرزاده پس از عدم توافق با مسووالن باشــگاه تراكتورســازي، هدايت تيم واليبال متين ورامين را پذيرفت.

پــس از عــدم توافق فرهاد نفرزاده با مسووالن باشگاه تراكتورسازي تبريز براي قبول ســرمربيگري اين تيم در فصل پيشروي ليگ برتر واليبال ايران، او بهعنوان سرمربي جديد نماينده ورامين در ليگ برتر واليبال انتخاب شد.

فرهــاد نفرزاده درباره اين روند و حضورش در ورامين اينطور توضيح ميدهد: «در ابتدا من با آقاي آجورلو مديرعامل باشگاه تراكتورسازي در مورد تيمــداري اين تيم در فصل پيشروي ليگ برتر واليبــال صحبت كرده بوديم اما پس از آنكه مطلع شديم مســووالن شهرداري شهر تبريز نســبت به تيمداري تراكتورسازي اقبالي ندارنــد تصميــم گرفتم كه قيد ســرمربيگري تراكتــور را بزنم و پس از آن با تيم متيــن ورامين به توافق رســيدم. هدف ما در تبريز رشد و اعتالي واليبال در اين شــهر بود ولــي مســووالن در اين شهر اقبالي به اين موضوع نشان ندادند.» نفرزاده در مــورد خريدهــاي جديد تيم متيــن ورامين، گفت: «بازيكنانــي كــه از فصل گذشــته با اين تيم قرارداد داشتند به احتمال زياد در فصــل آينده هم در تيم حضور خواهند داشت. براي فصل جديد با رسول نجفي قرارداد امضا كرديــم و اين بازيكن در فصل آينده براي متين ورامين بازي خواهد كرد.»

نفرزاده فصل گذشــته هــم در ميانههاي فصل، پس از مشكالت عديده تيمي كه خودش وارد ليــگ كرده بــود، راهي ورامين شــد اما نتوانست روي نيمكت اين تيم بنشيند و مجبور شد به پارسه برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.