آغاز اردوي نهايي نوجوانان واليبال براي رقابتهاي جهاني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پنجميــن و آخريــن مرحلــه اردوي تيــم ملــي واليبــال نوجوانــان بــراي حضور شايسته در رقابتهاي قهرماني جهان از روز گذشته در فدراســيون واليبــال آغاز شــد. پانزدهمين دوره مســابقات واليبال قهرماني نوجوانــان پســر زيــر 19 ســال جهان 27 مرداد تا 5 شهريورماه ســال جاري به ميزباني كشــور بحرين برگزار ميشــود و تيم ايران در گروه چهــارم با تيمهاي ايتاليــا، مكزيك، چين و جمهــوري چك همگروه اســت. مرحلــه نهايي اردوي آمادهســازي تيم ملي واليبال نوجوانان براي حضور شايســته در اين رقابتهــا از صبح ديروز در فدراســيون واليبال آغاز شد و تا 24 مردادماه زمان اعزام مليپوشــان ادامه خواهد داشت. محمد وكيلي سرمربي تيم ملي واليبال نوجوانان 15 بازيكن را براي حضور در اين اردو دعوت كرده است كه اسامي آنان به قرار زير اســت: اميرحسين اسفنديار، پوريا يلي، مرتضي شــريفي، اميرمحمد فالحتخــواه، اميرحســين توختــه، محمدحســين راســتي، مهدي جلوه، علي طبري، احسان دانشدوست، ســهيل كمالآبادي، مهران فيض امامدوســت، حســين ســليمان اهري، محمدرضا حضرتپور، عرفــان غالمي پــور و اميرحســين صابري. تيم ملي واليبــال نوجوانان قبــل از اين اردو، به مــدت 21 روز در اردوي برون مرزي در كشــورهاي روسيه، تونس و تركيه شركت كرد و در اين كشــورها در 10 ديــدار تداركاتي به مصــاف حريفان خود رفت. مليپوشــان نوجوان در روســيه موفق به شكســت ميزبان و لهستان شدند و برابــر جمهوري چك تنها شكســت خود را تجربه كردنــد. تيم ملي نوجوانان ايران در تونس نيز موفق به كســب پنج پيروزي متوالي برابــر تيمهاي ملي نوجوانان و جوانان اين كشور شد و در تركيه نيز دو بار تيم ليگ برتري اي بي بي اسپور را شكست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.