تقاضاي عليپور: توجه به سنگنوردی مثل ساير رشتهها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رضا عليپور كه در اين چند ماه اخير توجه اهالي ســنگنوردي دنيا را به خود جلب كرده، از ســوي كيومرث هاشمي، مــورد تقدير قــرار گرفت. رضــا زارعي رييــس فدراســيون كوهنــوردي و رضا عليپور قهرمان ســنگنوردي جهان ديروز به ســاختمان آجري رنگ سئول رفتند و در نشســتي كه به بهانه تقدير از عليپور ترتيب داده شــده بود، شــركت كردند. در اين ديدار، كيومرث هاشــمي، رييس كميته ملي المپيك با اشاره به اثر حضور زارعي در فدراسيون كوهنوردي ميگويد: «آمدن آقاي زارعي در راس فدراســيون باعث ايجاد آرامش در اين رشــته شــده اســت. با توجه به اينكه خود ايشــان از افتخار آفرينان و زحمتكشان كوهنوردي بودند همدلي و همزباني خوبي در خانواده كوهنوردي ايجاد شده و اميدواريم كه اين فدراسيون بتواند به روند رو به رشد خود ادامه دهد.»

هاشــمي ســپس به عملكرد عليپور اشــاره ميكند: «عليپــور در رقابتهاي جهاني بــا درخشــش خود نشــان داد ورزشكاران كشورمان در تمام عرصههاي ورزشي ظرفيت به دست آوردن موفقيت را دارند و بايد قدر اين قهرمانان را دانست به همين دليل تصميم گرفتيم با قدرداني از او نشــان دهيم قدرشناس اين عزيزان بــوده و اميدواريم در بازیهاي آســيايي و حتــي المپيك نيــز شــاهد موفقيت سنگنوردي كشورمان باشيم.»

بعد از حرفهاي مســووالن نوبت به نفر اول سنگنوردي جهان در ماده سرعت ميرســد تا حرفهايش را به زبان آورد: «همين كه دعوت شــدم تا از من تشكر شــود نشــان ميدهد كــه موفقيتهاي ورزشــي ســنگنوردان ديده ميشــود و تشــكر ميكنم. خواهشــي كــه از آقاي هاشــمي دارم اين است كه طي نامه و يا هر طور كه خودشــان صالح ميدانند، از ســوي وزارت ورزش شرايطي ايجاد شود كه قهرمانان مدال آور ســنگنوردي مثل ورزشكاران رشــتههاي ديگر كه در پايان ســال برايشــان هدايايي در نظر گرفته ميشود، مورد تقدير قرار گيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.