سرنوشت مهرام در انتظار دانشگاه آزاد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

طبق اعالم مديران ورزش دانشگاه آزاد، امــكان رفتــن دانشــگاه آزاد از ليگ برتر بســكتبال جدي شد! روند كنارهگيري تيمهاي مطرح و ريشهدار بسكتبال گويا قصد تمام شدن ندارد.

پــس از رفتن صنام و صبا باتري در دهه هشــتاد و ماجراي ذوبآهن و مهرام در ســالهاي طي شده از دهه نود، حــاال صحبت از كنارهگيري يكي ديگر از تيمهاي باســابقه بســكتبال يعني دانشگاه آزاد است.

تيمــي كــه در اكثر ســالهاي گذشــته اگرچه قهرماني نداشــته اما هميشــه جزو مدعيان اصلــي بوده و يكي از قطبهــاي اصلي ليگ برتر. با اين حال مشــكالت مالي سابقهدار و حاال تغييرات كالن مديريتي در راس اين دانشگاه، سياستهاي حاكم را هم تغيير داده و همه چيز را به ســمت و سوي اين اتفاق تلخ ميبرد.

معاونت ورزشــي دانشــگاه آزاد اعالم كرده كه در ســال گذشــته نيز موضوع حــذف تيمهــاي پرهزينه از جملــه بســكتبال مطرح بوده اســت و بــا توجه به اينكــه نتيجه گيري در ليگ برتر بدون بازيكن خارجي ميسر نيســت و هدف كاهش هزينهها است در صورت صالحديد، تيم بســكتبال دانشــگاه آزاد در ردههــاي پايينتــر ليگ حاضر شــود و در ليــگ برتر به ميدان نرود.

اين يعني چيزي شــبيه به اتفاقي كه براي مهرام افتاد و دارد در دســته پايينتر تيمداري ميكند.

حاال مهرام بيشــتر به خاطر كم لطفيها و اعتراض شــان به شــرايط موجــود ايــن كار را انجــام دادند اما دانشــگاه آزاد صرفا به خاطر مســائل مالــي و البتــه تغيير سياســتها و مديريت در اين راه قرار گرفته اســت. حاال بايد ديد كه اين صحبتها عملي خواهد شد و يا تغييرات بهجاي تيمها، در سطح مديران ورزش اين نهاد انجام ميشود. دانشگاه آزاد در فصل گذشته ليگ برتر در جايگاه سوم قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.