فروش بليتهای 15 و 20 هزار تومانی از 16 مرداد

رقابتهاي انتخابي جام جهاني واليبال در اردبيل

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فروش بليت مســابقات انتخابي جام جهاني واليبال در اردبيل از شانزدهم مرداد ماه آغاز ميشــود. ســالن رضازاده پنج هزار و 480 صندلي دارد كه براي چهار هزار صندلي بليت با قيمت 15 و 20 هزار تومان فروخته ميشود. تيم ملي واليبال ايران، 14 مردادماه وارد اردبيل ميشــود و تمهيدات الزم براي اســكان و محل تمرين تيم انديشــيده شده اســت. در همين راستا ناظران فدراسيون از مراكز اقامتي، تمرين و محل برگزاري مســابقات بازديد كردهاند كه بعد از بازديد رضايت همهجانبهاي از امكانات ورزشــي و ورزشگاه اردبيل داشتند. با هماهنگي كه انجام شــده، محل اســكان تيم ملي واليبال هتل الله سرعين در نظر گرفته شده است. در مورد حضور بانوان براي تماشاي اين دوره از رقابتها نيز هنوز تصميم گيري نشده و به گفته مسووالن استان اين موضوع بستگي به نظر شوراي تامين دارد كه در صورت موافقت، خانواده ورزشــكاران در اين مســابقات حضــور مييابند. مســابقات واليبال انتخابي جــام جهاني از 19 تا 23 مرداد ماه در ورزشــگاه رضازاده اردبيل برگزار ميشود و در اين رقابتها 5 تيم واليبال جمهوري اسالمي ايران، كره جنوبي، چين، قطر و قزاقستان بــا هم به رقابت ميپردازند. تيمهاي منتخب اين مسابقات شــهريورماه ســال آينده در رقابتهاي واليبال قهرماني مردان جهان كه به ميزباني دو كشــور ايتاليا و بلغارستان برگزار خواهد شد، حضور پيدا ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.