قرعهكشي ليگ هندبال در غياب قهرمان برگزار شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مراســم قرعهكشي ليگ برتر هندبال برگزار شــد تا باشگاهها در روزهاي آشفته هندبــال تكليف خود را بــراي ليگ برتر بداننــد. قرعهكشــي ليگ برتــر هندبال با حضــور نماينــدگان باشــگاههاي برتر كشــور ديروز در محل فدراسيون هندبال برگــزار شــد. در اين مراســم از 10 تيم مجاز به شــركت در ليگ برتر نماينده 9 تيم باشــگاهي حضور داشــتند كه پيش از برگــزاري مراســم قرعهكشــي برخي از مســووالن تيمها نظراتشــان را درباره مشــكالت ليگ و مسائلي كه براي حضور در اين رقابت دارنــد، بيان كردند. در اين مراســم به طور قطعي مشــخص شد كه شــهرداري كاشان كه ســال قبل قهرمان شد، امسال در هندبال تيمداري نميكند. با اين حســاب نفت و گاز گچساران، كبير موتور كازرون، بيتا ســبزوار، هپكو اراك، فوالد مباركه سپاهان، نيروي زميني ارتش، نماينــده اصفهان، صنعت مــس كرمان، ايرانيان آرمان پاد يزد و پتروشيمي مارون، تيمهايي هستند كه در ليگ امسال حضور دارند و از دهم شهريورماه رقابتهاي خود را آغاز ميكنند البته مشروط بر اينكه در اين فاصله تيمي به خاطر مشــكالت مالي انصراف ندهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.