اضافه شدن 4 بسكتباليست به تيم ملي در فاصله يك هفته تا كاپ آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در حالي كــه كادر فنــي تيم ملي بسكتبال هنوز بازيكنان مورد نظر خود را براي حضور در مسابقات كاپ آسيا اعالم نكرده، سايت فدراسيون جهاني بسكتبال اسامي 12 بازيكن ايران را روي خروجي خود فرســتاد. اتفاقي كه برای چندمين بــار اســت ميافتد و اســامي نهايي تيم ملي، بهجاي فدراســيون از كانال سايت فدراســيون جهاني به دســت رسانهها و عالقهمندان ميرســد. حامــد حدادي، اوشــين ســاهاكيان، ارســالن كاظمي، محمد جمشــيدي، بهنام يخچالي، سجاد مشايخي، فريد اصالني، وحيد دليرزهان، نويد رضاييفر، كيوان رياعي، روزبه ارغوان و نويد نيكتــاش، 12 بازيكن ايران براي كاپ آسيا هســتند كه نامشان در سايت فيبا آمده اســت. اين در حالي اســت كه بازيكناني مانند ...ا وردي، ميثم ميرزايي و ترابي، پس از پايان ليگ در تمامي اردوها و مسابقات تيم ملي حضور داشتند و حاال از ليست كنار گذاشته شدند اما حدادي، اوشــين، نويد رضايي فر و كيوان رياعي، به يكباره در تركيب اعزامي به كاپ آسيا قرار خواهند گرفت.

ايران در دور مقدماتي اين رقابتها با هند، قطر و عراق همگروه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.