دو پله صعود براي تيم ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراســيون جهاني شــطرنج ردهبنــدي جديد برتريــن تيمها و بازيكنــان اين رشــته در ماه جديد ميالدي را منتشــر كــرد. در بخش تيمــي ايــن ردهبنــدي، ايــران با 12526 امتيــاز و دو پلــه صعــود توانست در رده 33 دنيا و سوم آسيا قرار گيرد. در بخــش انفرادي و در رده مردان، پرهام مقصودلو با امتياز 2590 همچنــان در صدر بازيكنان ايراني ايستاده، پويا ايدني با 2569 امتياز دوم است و سيد محمدامين طباطبايــي با امتياز 2545 ســوم است.

همچنين احســان قائممقامي، اميررضــا پوررمضانعلــي، عليرضا فيروزجا، شــاهين لرپــري زنگنه، پوريــا دريني، مســعود مصدقپور و ســيد جــواد علــوي در ردههاي چهــارم تا دهم قرار دارند. در بخش انفــرادي بانوان نيز مثــل چند ماه قبل سارا ســادات خادمالشريعه با امتيــاز ،2433 همچنــان در صدر بازيكنــان ايراني اســت و رتبه 40 دنيا را نيز در اختيــار دارد. پس از خادمالشــريعه، ميترا حجازيپور با امتياز 2341 در رده دوم ايستاده و آتوسا پوركاشيان، غزل حكيميفرد، مبينا علينسب، مينو عسگريزاده، رعنــا حكيميفــرد، درســا محمد ابراهيمخان و رضوانــه حدادي در ردههاي بعدي قرار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.