رييس كميته رويينگ، جاي مرادي در قايقراني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

باالخره قانون بازنشستگي شــامل حال وحيد مرادي شد و دبير فدراسيون قايقراني مجبور به خداحافظي از اين فدراســيون شــد. چند ماهي از نامهاي كه وزارت ورزش براي وحيد مرادي فرســتاده، ميگذرد كه ميبينيم دبير فدراسيون قايقراني از اين رشــته جدا ميشــود. مرادي كه در انتخابات پيشين فدراسيون قايقرانــي يكي از كانديداهاي رياســت بود، بعد از اينكه از مجمــع راي نياورد، از ســوي وزير وقت ورزش بهعنوان دبير اين فدراســيون منصوب شد اما چندی قبل، نامهاي در مورد بازنشســتگي به مرادي رســيد و در نهايت قانون ممنوعيت بازنشستگي شامل حال او شد.

با جدايي مرادي از فدراســيون قايقراني بود كه رييس فدراسيون قايقراني، بــراي رييس كميته رويينگ حكم سرپرســتي دبيري فدراســيون را صادر كرد. رســول محمد صادقي كه عضو هيات رييسه و رييس كميته رويينگ فدراسيون اســت و از نزديكان احمد دنيامالي به حســاب ميآيد، با حكــم غالمرضا اميني بهعنوان سرپرست دبيري فدراسيون قايقراني منصوب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.