4 اردو براي موتورسواران در مسير انگليس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

برنامهريزيهاي الزم انجام شــده تا تيم ملــي موتوركراس ايران بعد از انجام 4 مرحله اردو در رقابتهاي جهاني انگليس شركت كند. اين مسابقات 9 مهرماه آغاز ميشود و بر اساس اعالم سرمربي تيم ملي موتوركراس، چهار مرحله اردوي تداركاتي در مرداد و شهريورماه در پيست موتور كراس آزادي تهران، برگزار ميشود. البته اين اردوها سه روزه هستند و مثل بقيه رشتهها قرار نيســت زمان زيادي از مليپوشــان ايران بگيرد. با تصميم فدراســيون موتورســواري و اتومبيلراني علي برزو زاده و عليرضا پرورش در كالس 250 ســي ســي و اميررضا ثابتي فر در كالس 450 سي ســي اعضاي تيم ملي موتوركراس ايران را به سرمربيگري مهران همتيان در اين مسابقات تشكيل ميدهند. اين نخستين بار است كه تيمي متشكل از برترينهاي موتوركراس بهعنوان تيم ملي در رقابتهاي جهاني حضور پيدا ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.