دوست هستم اما با كسي تعارف ندارم

تذكر سلطانيفر به روساي فدراسيونها:

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســعود سلطانيفر از روزي كه آمده، ســعي كرده با روساي فدراسيونها و مديران زيرمجموعهاش تعامل داشــته باشــد اما اين رويه باعث نشــده تا در مقابل برخي اتفاقها كوتاه بيايد. وزير ورزش و جوانان اين روحيهاش را به زبان ميآورد و با تاكيد بر اعتمادي كه به روساي فدراسيونها دارد، ميگويد: «البته بــا هيچ يك از آنها تعارفي ندارم. با روســاي فدراســيونها يك ارتباط قانوني، صميمانــه و منطقي دارم ولي در عين حال در كمــال آرامش، جدي و مطالبه گرانه مســائل ورزش كشــور را دنبال ميكنم.» او ميگويد كه اعتماد كاملي به روساي فدراســيونها دارد: «اعتمادم به روساي فدراســيونها كامل است و با برخي از آنها بيش از بيســت سال رفاقت دارم ولي ضمن تعامل، نظارت الزم را بر روي كار تك تك فدراسيونها دارم و تعارفي در كار نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.