زور كشتيگيران به روسيه و آمريكا نرسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مسابقات کشتي آزاد جوانان جهان در تامپر فنالند از روز گذشته آغاز شد. در این مســابقات که تیم جوانان ایــران با هدایت تقي اکبر نژاد در آن حاضر شده، آزادکاران جوان ایران براي رسیدن بهعنوان قهرماني تالش ميکنند اما در چهار وزن اول با عدم راهیابي نمایندگان چهار وزن اول به فینال رسیدن به این مهم بســیار دشوار شد. در روز نخست این مســابقات علیرضا سرلک، یونس امامــي، محمد متقي نیــا و دانیال شــریعتي در اوزان ‪74 06، 05،‬ و 96 کیلو گرم بــه میدان رفتند که حاصل تالش این چهار وزن داشــتن حتي یک فینالیســت هــم نبود. کشــتي گیران ایــران در چهار وزن مقابل کشــتي گیران روسیه و آمریکا شکست خوردند تا مشــکالت زیادي را در راه قهرماني تیم ملي در این مســابقات به وجود بیاورند.

در وزن 50 کیلوگرم علیرضا ســرلک نخســتین کشــتيگیر ایران بود که روي تشک رفت و در دور اول و ظرف 3 دقیقه با نتیجه 10 بر صفر از ســد ریوتا ساکوراي از ژاپن گذشــت. او در دور دوم مغلوب اصالن میکایلوف از روســیه شــد که بــا توجه به شکست این کشتيگیر روس مقابل نماینده آذربایجان در مرحله نیمه نهایي، از گردونه رقابتها کنار رفت تا نخستین حذفي ایران در این مسابقات باشد.

در وزن 60 کیلوگــرم یونس امامي به میدان رفت کــه بهترین عملکرد را در بین کشتي گیران ایران در روز نخست داشت. او در دور اول استراحت داشت اما در دور دوم بــا نتیجه 10 بر صفر مک ایزاک از کانادا را شکست داد و راهي یک چهارم نهایي شد. امامي در این مرحله بــا نتیجه 12 بر 2 از سد عباس رحمانوف، نفر سوم جوانان آسیا از ازبکستان گذشــت و گام به نیمه نهایي گذاشــت اما در این مرحله با نتیجه نزدیک 6 بــر 5 مغلوب مصاف عبــدا... احمدوف از روسیه شــد و شــانس حضور در فینال و کسب مدال طال را از دست داد.

در وزن 74 کیلوگرم محمد متقينیا با شکست کشــتي گیراني از مصر و اسلواکي راهــي یک چهارم نهایي شــد امــا در این مرحله مغلوب مارک هال از آمریکا شد تا او هم از راهیابي به فینال باز بماند.

در وزن 96 کیلوگــرم نیــز دانیــال شــریعتي نیا بعد از اســتراحت در دور اول در دور دوم مغلــوب کولین رایموند موري از آمریــکا شــد که بــا توجه به شکســت حریفش در نیمه نهایي مقابل کشــتي گیر گرجستاني، شریعتي نیز از گردونه مسابقات کنار رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.