يك بام و دو هوا

سیاستهاي فدراسیون در قبال کشتيگیران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

این روزها براي پیام بویري از زمین و زمان ميبارد. کشتيگیر وزن 75 کیلو گرم تیم ملي کشــتي فرنگي که با قهرمانــي در انتخابي مرحله نهایي تیم ملي امیدوار به حضور در مسابقات جهاني فرانسه بود حاال به جاي سوار شــدن به هواپیما براي سفر به پاریس باید سر از کمیته انضباطي فدراسیون کشتي دربیاورد.

او کــه بعد از قهرمانــي در انتخابي مرحله نهایي در یکقدمي رســیدن بــه دوبنده تیم ملــي در جهاني پاریس بود، حاال نه تنها به جهاني فرانســه و مســابقات داخل سالن ترکمنســتان نميرود بلکه در آستانه محرومیت از حضور در کشتي قرار گرفته است.

بعد از قهرماني در انتخابي مرحله نهایي او مجبور شــده بود در انتخابي درون اردویي هم شــرکت کند که به دلیل حاضر نشــدن در این انتخابي از سوي فدراسیون کشــتي به کمیته انضباطي احضار شده است و باید درباره عدم حضور در انتخابــي درون اردویي توضیح بدهد. البته وقتي این کشــتي گیر در انتخابي درون اردویي حاضر نشــد، شــانس حضور در مسابقات جهاني فرانســه را هم از دست داد و مجازاتي باالتر از این براي کشــتيگیري وجود ندارد اما زمانی موضوع ســوالبرانگیز میشود که این کشــتیگیر بایــد در کمیته انضباطی هم پاسخگو باشــد در حالی که عبدولی بارها با بیانضباطیهایش به کمیته انضباطی احضار نشده است.

سعید عبدولي بعد از بازيهاي المپیک ریو در اردوها حاضر نشد اما به هر شکلي بود با یک هفته تمرین خودش را به مسابقات جام جهاني رساند. بعد از جام جهاني هم در تمرینها حاضر نشــد و با این که براي قهرماني آســیا در فهرست نفرات اعزامي قرار گرفته بود و ســرمربي تیم ملي بــه او اعالم نیاز کرده بود اما به دلیــل آماده نبودن و عدم حضور در اردوها خودش به صراحت اعالم کرد که به قهرماني آســیا هم نميرود. اینها همه براي محکومیت یک کشتيگیر به دلیل بي انضباطي و تمرد از دســتورات کادر فني کافي اســت اما آیا سعید عبدولي به کمیته انضباطي احضار شد؟

فدراسیون کشتي نه تنها هیچ برخوردي با سعید نکرد بلکه تا توانست از او حمایت هم کرد و حاال هم که در آســتانه اعزام به مســابقات جهاني اســت. در مقابل پیام بویري در انتخابي مرحله نهایي که سعید عبدولي به بهانه مصدومیت در آن هم شرکت نکرد، بهعنوان قهرماني رسید که نشان دهنده احترام به فرآیند انتخابي بوده اما چه پاداشي براي این مطیع بودن و احترام و قهرماني دریافت کرد؟ به نظر ميرســد که فدراســیون کشتي باید در برنامههاي عدالت محور خــود کمي تجدید نظر کند. این رفتارها آسیب بزرگي به کشتي فرنگي خواهد زد که مهمترین و بزرگترین آسیب از بین رفتن انگیزههاي کشــتيگیران جوان براي رســیدن به دوبنده تیم ملي است. با این رفتارهایي که از سوي کادر فني صورت گرفته آیا بویري باز هم ميتواند در انتخابي تیم ملي در ســال آینده با همین انگیزه حضور داشته باشد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.